Category Archives: bibliotek

1500 inlägg om bibliotek och vänsterpolitik!

Inklusive det här som du läser nu så har 1500 inlägg publicerats på BiS blogg sen 2008. Då, för tio år sedan, fanns bloggen på en annan adress (http://bisbloggen.blogspot.com) och mycket av det vi tar för givet idag, som smartphones och sociala medier, var nytt. Facebook blev tillgängligt för svenska användare 2006 och Apple lanserade sin första Iphone 2007. Sen dess har utvecklingen gått i en halsbrytande takt.

Syftet med bloggen har alltid varit att låta styrelsemedlemmar och andra biblioteksintresserade publicera material som är intressant att presentera och diskutera utifrån ett vänsterperspektiv. Kommentarsfältet är öppet, tanken har alltid varit att det ska vara högt i tak och som konsekvens så blev det en hel del diskussion om våra inlägg under bloggdiskussionernas storhetstid.

Mycket har vi hunnit med under de här åren och 1500 inlägg blir ganska många ord och tecken.

Några diskussioner på bloggen som vi minns

Fri och jämlik tillgång? (2013)

Ingrid Atlestam argumenterar för att man inte ska behöva visa legitimera sig för att använda folkbibliotekens datorer och menar att bibliotekssekretessen bör utvidgas till att gälla även för datoranvändande på bibliotek (något som senare blev verklighet). Ett kontroversiellt ämne för många som kommenterade inlägget eftersom biblioteken har ett ansvar för att inget brott begås på datorerna.

Rasistiska böcker på bibliotek (2013)

Ett ämne som väcker starka känslor. Johanna Dalmalm önskar mer reflektion angående våra riktlinjer och mediepolicys med anledning av Karl-Olov Arnstberg & Gunnar Sandelins Invandring och mörkläggning : en saklig rapport från en förryckt tid. Som svar fick hon både tänkvärda kommentarer och inte så tänkvärda kommentarer om hur biblioteken ska förhålla sig till den här typen av litteratur.

Replik till kulturborgarrådet Roger Mogert (2017)

BiS återkommande skribent Mats Myrstener läser ett debattinlägg av kulturborgarrådet Roger Mogert om stöket på Stockholms bibliotek och ryter till i detta inlägg. Det blev Inte så mycket diskuterat på bloggens kommentarsfält men väl i sociala medier. När detta inlägg skrevs så hade samhällsdebatten helt enkelt flyttat in på facebook och twitter. Men det är ett av de mest lästa och uppmärksammade inläggen som någonsin publicerats på bisbloggen.

Varför är det så tyst på biblioteket? (2012)

”Det har blivit så förlamande tyst på biblioteken /../ Vad är man rädd för? Jag har frågat många men får bara diffusa svar och anar en uppgivenhet inför den radikala maktförskjutning som skett inom arbetslivet”. Så skriver Ingrid Atlestam om arbetarkampen på våra bibliotek. I kommentarsfältet reflekterar läsare eftertänksamt om skillnaderna mellan nu och då, och vägen framåt.

Bloggens framtid

I detta första inlägget på bisbloggen skriver skribenten (osignerat) så här:

Välkommen till bisbloggen!

Varför ännu en blogg om bibliotek? Varför bidra till informationsöverflödet? Varför tro att någon skulle vilja blogga med bis?
Jo, för det behövs en strimma rött på den klarblå himlen, ett hopp om att solen går upp igen över ett välfärdssamhälle med en stark gemensam sektor, ett samhälle byggt på solidaritet istället för konkurrens.
Ett samhälle där bibliotek är för alla, men inte för allt, där det skrivna ordet prioriteras, där varje bibliotek är fröet till ett kosmopolitiskt kulturhus.

Blogga fritt är stort, blogga rött är större!

Att blogga är visserligen inte lika stort som det har varit. Idag har vi sociala medier som facebook, twitter, instagram, snapchat och incitamenten att driva en blogg är mindre. Många biblioteksbloggare har också försvunnit under åren. Men ännu klingar orden i vårt första inlägg sanna för oss. Förhoppningsvis förmår vi ytterligare 1500 inlägg!

Läs mer

Tobias Willstedt

Bibliotekssektorn behöver stridbara och solidariska fackförbund. Acceptera inte Sacos eftergift till arbetsköparna, DIK!

Den 5 juni presenterade företrädare för fackförbunden LO, TCO, Saco och arbetsköparorganisationen Svenskt Näringsliv en överenskommelse: parterna ska driva ett lagförslag om inskränkt strejkrätt. Inskränkningarna innebär bland annat att stridsåtgärder inte ska kunna användas i andra syften än att få till stånd kollektivavtal.

DIK, som organiserar bibliotekarier och är en del av Saco, beskriver det lämnade förslaget som ”en facklig framgång”. Fackförbundet ser förslagets inskränkningar i möjligheterna till konfliktvarsel ”som av begränsad betydelse på de områden där DIK:s medlemmar verkar”.

BiS undrar hur en inskränkning i strejkrätten på något sätt kan vara en facklig framgång. Vi undrar hur det står till med solidariteten med andra fackförbund, exempelvis SAC, eller solidariteten med de som arbetar inom andra områden än de som DIK:s medlemmar verkar.

Strejkvapnet är ett viktigt verktyg i den fackliga verktygslådan. Att slarva bort det på det här viset är inte värdigt ett fackförbund, utan en ren kapitulation och eftergift till arbetsköparsidan och högern.

Verklig facklig kamp kräver fackförbund som står upp för sina medlemmar och som solidariserar sig med arbetstagarnas intressen, inte fackförbund som hjälper till att slå undan benen för facklig organisering. Bibliotekssektorn är inget undantag. Vi uppmanar DIK och de andra fackliga parterna att tänka om istället för att ge bort strejkrätten så lättvindigt!

BiS styrelse

Läs mer

 

Avsaknaden av meddelarskydd på privatiserade bibliotek debatterades i Nacka

Den 21 maj debatterades biblioteksprivatiseringar i Nacka kommunfullmäktige, med anledning av en interpellation till kommunalrådet Hans Peters (C) som Vänsterpartiet i Nacka lämnat in. Interpellationen handlade om avsaknaden av meddelarskydd för anställda på bibliotek som drivs i privat regi, vilket vid årsskiftet kommer att gälla samtliga av Nacka kommuns sex bibliotek. Meddelarskyddet säkrar anställdas rätt att offentligt kritisera verksamheten och påtala missförhållanden utan risk för repressalier från arbetsgivaren, men i privat sektor omfattas de anställda inte av meddelarskyddet, utan har en lojalitetsplikt som hindrar dem från att uttala sig negativt om sin arbetsgivare. En uppdatering av lagen har utökat meddelarskyddet till att gälla även privat anställda inom vård, skola och omsorg, men uppdateringen omfattar inte anställda på privata bibliotek.

Vänsterpartiet hade i sin interpellation frågat Peters, som också är ordförande i kulturnämnden, om hur han ser på ”det demokratiska värdet i att stärka de privatanställdas meddelarskydd på alla [Nackas] bibliotek”, och vilka åtgärder Nacka kommun ska ta till för att säkra demokratiska rättigheter och meddelarskydd för både biblioteken som övergår i privat drift och de redan privatiserade. Hans Peters svarade att han inte var emot att uppdateringen av lagen skulle omfatta anställda vid bibliotek på entreprenad och att kommunstyrelsen förespråkat det i sitt remissyttrande angående utredningen som låg till grund för lagändringen. Dessutom svarade han att det är svårt att i efterhand kräva av entreprenörerna att de ska tillämpa meddelarskydd, men att de kan välja att göra det frivilligt. Peters tillade också att ”det, så vitt [han] känner till, inte har uppmärksammats någon konflikt/missnöje eller problem på Dieselverkstaden AB’s [den redan etablerade entreprenören, BiS anm.] tre bibliotek i detta avseende”.

Debatten som följde i kommunfullmäktige bjöd inte på några större överraskningar. V, företrätt av Rolf Wasteson, fick stöd från det lokala partiet Nackalistan och S. C backades upp av allianspartnern Oliver Rykatkin (M), som anklagade V för att misstänkliggöra den nya entreprenören (Axiell) redan innan avtalet trätt i kraft, och förklarade att kommunstyret inte valt att ”privatisera för privatiserandets skull”, utan för att man vill ha, som det heter, mångfald och kvalitet i verksamheterna. Detta motsades dock av Peters, som medgav att Nackas modell med kundval och upphandling som norm i kommunala verksamheter är ideologiskt motiverad. Angående Peters kommentar att han inte har blivit uppmärksammad på något missnöje hos Dieselverkstaden påpekade Wasteson att det pekar på själva betydelsen av meddelarskydd och att det är naivt att dra slutsatser om behovet utifrån avsaknad av för politiken synligt missnöje.

Förlusten av meddelarskydd är en av flera negativa konsekvenser som BiS har pekat på när det gäller biblioteksprivatiseringar. Debatten lär fortsätta, och BiS fortsätter bevaka frågan.

Martin Persson

(För den som är intresserad går det att titta på debatten i fullmäktige på Nacka kommuns webbplats. Där finns också handlingarna (interpellation och interpellationssvar) att ladda ned.)