Styrelse 2022

Christian Forsell

Jag är i nuläget kassör i BiS. Folkbibliotekarie som arbetar med inköp, e-böcker och e-tjänster. Debatterar gärna vad biblioteken köper in och inte köper in och anser att likvärdigt tillgång till kunskap och information oavsett var man bor i Sverige är en av bibliotekens viktigaste frågor. Tycker att staten måste ta större ansvar för säkra tillgången till medier oavsett form. Att bibliotek idag nekas köpa in litteratur bara för att den är digital eller att förlag sätter orealistiska priser för en nedladdning är ett stort kommande demokratiproblem. 

Lena Lundgren

Jag har varit med i BiS, mer eller mindre aktivt, sedan 1969. Min yrkesmässiga huvudinriktning har varit barnbibliotek på lokal, regional och nationell nivå och jag tog initiativ till den nya målsättningen för barnbiblioteken, kallad “På barns och ungdomars villkor”. Inom BiS har jag arbetat även med bibliotekens målsättningsfrågor i övrigt, skärpningar av bibliotekslagen, den nationella biblioteksstrategin och mediefrågor. Jag har varit involverad i flera av BiS internationella projekt, framförallt i Sydafrika och Västsahara. 

Martin Persson

Bibliotekarie med viss teknisk slagsida, men inte mindre intresserad av
bibliotek och samhälle för det. Jag har varit aktiv i BiS sedan 2012 och bland annat jobbat mycket med tidskriften bis. Frågor som ligger mig särskilt varmt om hjärtat är motstånd mot biblioteksprivatiseringar, maktfrågor kring digitala infrastrukturer och (o)tillgänglighet i olika skepnader.

Sofia Berg

Jag jobbar som barn- och ungdomsbibliotekarie på folkbibliotek i Malmö men har innan arbetat på skolbibliotek inom grundskolan. Två områden som särskilt intresserar mig inom biblioteksfältet är bibliotekens demokratiska uppdrag och bibliotekarierollen som profession. Som många andra bibliotekarier är jag särskilt engagerad i den litteratur- och kulturfrämjande delen av mitt arbete.

Annelien van der Tang

Jag har arbetat större delen av mitt yrkesliv inom biblioteksbranschen. Både i Nederländerna och i Sverige har jag haft olika roller (som skol-, barn, vuxen-, och systembibliotekarie, men även som försäljare, marknadsförare och projektledare). Nu arbetar jag som utvecklare för bibliotek på regional nivå. Mitt största intresse är det läs- och litteraturfrämjande uppdraget. Som sociolog tycker jag det är intressant att se vilken roll bibliotek har i samhället och hur bibliotek kan bidra till att minska sociala klyftor. Som holländare kan jag inte låta bli att dra paralleller mellan det svenska och holländska biblioteksväsendet. 

Karin Råghall

Jag har varit engagerad i BiS ett par år och jobbar till vardags på folkbibliotek i Västerbotten. Att ta bibliotekslagens ändamålsparagraf och prioriterade målgrupper på allvar är något som engagerar mig starkt. Det kräver lyhördhet, fortbildning, diskussion och ett ständigt ifrågasättande av maktstrukturer. Efter att ha arbetat i glesbygd ett par år funderar jag också mycket på hur vi kan skapa en likvärdig biblioteksservice i hela landet. 

Lovisa Sagnell

är utbildad bibliotekarie och litteraturvetare som arbetar som skolbibliotekarie i Stockholm. Engagemanget för BiS bottnar i en stark längtan efter samhörighet och en frustration över hur en så viktig verksamhet som bibliotekens många gånger kringskärs och underskattas. Engagemanget kommer sig också av ett starkt intresse för barn och ungas rätt till litteratur, kultur och kunskap. Lovisa skulle vilja samla fler unga, nya bibliotekarier under BiS flagg för att kunna diskutera och utbyta erfarenheter inom detta breda yrke och fält. 

Emma Karlsson

arbetar som bibliotekarie på folkbibliotek i Lund (som barnbibliotekarie men också i arbetsgrupper för hbtqi-frågor och programverksamhet för vuxna). Är litteraturvetare i grunden. Tycker det är viktigt att det finns en socialistisk röst i biblioteksdebatten!