Kategorier
BiS föreningen nyhetsbrev

Barnrätt och folkhemstempel i mars månads nyhetsbrev

Ur innehållet i mars månads nyhetsbrev:

 • Hur påverkas bibliotekens arbete med barns rättigheter i nuvarande politiska läge? – Läs mer i nästa nummer av bis!
 • Folkhemstemplets alla rum – en plats för mångfald

Kan vi vända utvecklingen? Kan vi vända på tåget som skenar mot en framtid kännetecknad av en demokrati som inkluderar allt färre, en nedmonterad välfärd som är till salu och en människosyn som utgår från misstro och åtskillnad?

Eller befinner vi oss i det nya normala, med bibliotekarbetare som förväntas agera som angivare och politiker som rider på hat och hot ända in i riksdagen?

Som förening vill BiS verka för ett demokratiskt samhälle och ett biblioteksväsen till för alla. För BiS representerar socialismen idén om mänsklig frigörelse och utveckling, baserad på jämlik fördelning av materiella, sociala och kulturella tillgångar. Tillsammans kan vi formulera och arbeta för alternativ till det blåbruna samhällsbygget.

I kommande nummer av tidskriften bis fokuserar vi särskilt på barnens villkor. Läs mer om detta i nyhetsbrevet!

Följ biblioteksdebatten

Prenumerera på BiS nyhetsbrev utan kostnad.

Redaktionen

Kategorier
barn och bibliotek barn och läsning nyheter

Hur påverkas bibliotekens arbete med barns rättigheter i nuvarande politiska läge? – Läs mer i nästa nummer av bis!

Ur innehållet:

 •  “Vi ser det hända varje dag – en växande människokärlek.”
  bis frågade en engagerad panel av biblioteksmedarbetare  – Ulrica Nuottaniemi, Tommy Bildström, Athanaisos Patsias och Suzanne Edblom  – som vittnar om att barnrätt verkligen är något biblioteken behöver fördjupa sig i.
 • Framgångsrikt barnrättsarbete på biblioteken
  Carin Collén, Regionbibliotek Västernorrland, berättar om hur folkbiblioteken i Västernorrland utvecklade sitt arbete med barnkonventionen. Athanasios Patsias, enhetschef på Malmö stadsbibliotek, beskriver hur en arbetsgrupp har skapat en modell för diskussionen och arbetet med resursfördelningen mellan barn och vuxna
 • “Skapa bättre verksamhet för unga går inte att göra på en höft”
  För ett par år sedan hade ungdomar i glesbygdskommunen Dorotea inget att göra. Dessutom mådde många dåligt. I dag har flera aktörer – däribland biblioteket – gått ihop för att vända utvecklingen.
 • Himmel över Oslo – ett besök på Deichman Bjørvika
  I bis nummer 2/2022 granskade Lena Lundgren barnavdelningen på centrumbiblioteket Ode i Helsingfors utifrån några frågor om barnperspektivet. Hon var inte imponerad. Nu har fyra svenska bibliotekarier tagit på sig barnrättsglasögonen under ett besök på nya huvudbiblioteket i Oslo.
 • Aktuell litteratur
  Recension av Litteraturens kraft: Erfarenheter av shared reading (2022) av Henrik Wig.
 • Dessutom – fler texter, krönikor och nyheter!

Prenumerera

Få nästa nummer av bis i brevlådan! En prenumeration kostar från 175 kronor för fyra nummer och du kan betala enkelt med Swish.

Kategorier
bokrecensioner

Folkhemstemplets alla rum – en plats för mångfald

Fotografen Bert Leandersson och arkitekturjournalisten Dan Hallemar har tillsammans skapat ett praktverk, en fotobilderbok, med det enkla namnet Folkbiblioteket. De presenterade boken på Bokmässan med sådan insikt och entusiasm att man förstod att de knäckt koden och insett folkbibliotekets avgörande roll såväl i samhället som för individen.

Trettiofem bibliotek och en bokbuss porträtteras i alfabetisk ordning från Almedalen till Östersund. Från de allra minsta och sedan hela vägen till alla de största stadsbiblioteken, från små bibliotek inkyffade i redan befintliga byggnader till arkitektoniskt monumentala kulturpalats, alla beskrivs inkännande vad gäller såväl arkitekturen som verksamheten.

På så sätt skapas en bild av hur man de senaste hundra åren sett och nu ser på bibliotekets innehåll och den byggnad som det ska rymmas i. 

Bibliotekets uppdrag vad gäller demokrati, kunskaps- och kulturförmedling gäller sedan mer än ett sekel. Men vad detta innebär har skiftat genom åren på grund av olika materiella, ekonomiska och politiska förutsättningar. Kraven och möjligheterna blir hela tiden större medan ekonomin oftast krymper, alltmer ska rymmas inom allt knappare ramar såväl ekonomiskt som lokalmässigt. Detta i ett samhälle som hela tiden är statt i förändring och ställer nya krav. Tulipanaros!

Varje biblioteksporträtt, som mest består av foton, ger en liten redogörelse för hur biblioteket är placerat i just det samhället och vad det betyder för hur och av vem det nyttjas. Lokalens arkitektur, vilka material som använts och inredningen beskrivs liksom vilket intryck lokalen gör och hur det verkar att funka. Så ges glimtar av verksamheten genom redogörelser för vad som är på gång just när man är där och genom samtal med personalen. Då framkommer ofta det som beskrivs som ”glappet mellan hus och verksamhet”, som väl kan ses som en röd tråd i boken.

Det handlar mycket om monumentala bokhallar, takhöjd, ljus, glas, betong, trä och trappor, massor av trappor, allt på gott och ont. Ska biblioteket vara ett mysigt vardagsrum med låga trösklar mitt i samhällets centrum eller en kunskapens katedral i en grönskande park? Idealet har varierat under de gångna hundra åren. Svaret är självklart både ock och allt genast. Ännu en tulipanaros! Boken beskriver hur personalen hela tiden kämpar med att på en massa kreativa sätt anpassa gamla lokaler till nya krav. Man skapar nya rum för nya aktiviteter, man skärmar av och flyttar runt, sätter hjul på hyllorna, myser till det i vrårna, möblerar för tystnad och studier liksom för samtal och skapande. 

Slutsatsen man kan dra är att vissa tjusiga lokaler med arkitektonisk status är svåra att förändra utifrån nya behov och ibland går det bara inte. Ofta är det för trångt, man måste få bygga till eller bygga nytt. En annan och den viktigaste slutsatsen är att arkitekt och inredare måste ha med personalen i planeringen och genomförandet hela vägen vid både om- och nybyggnad. Om ett bibliotek sägs, i en bisats, att det nog blev så bra för att arkitektens mamma hade jobbat på bibliotek! 

Boken avslutas med två mycket givande korta artiklar om tankar och ideal gällande folkbiblioteksbyggnader under hundra år. Joacim Hansson skriver utifrån en biblioteksideologisk vinkel medan Claes Caldeby avhandlar de arkitekturhistoriska idealen, båda är professorer i sina ämnen.

Sammantaget är det en inspirerande och tänkvärd bok som ger en bild av det kaos av krav, möjligheter och begränsningar som biblioteken och dess personal verkar mitt i. Det är en nödvändig bok för arkitekter, politiker, inredare, bibliotekspersonal och alla andra som är involverade i om- och nybyggnad av folkbibliotek. Detta för att undvika den totala inkompetens som gjorde att man i Göteborg hyrde in fyra våningar i ett nytt kontorshus, dock inte bottenvåningen, för det nya Världslitteraturhuset. Ingen inre förbindelse finns mellan våningarna så det blev en helt omöjlig situation med alltför lite personal, alltså har man nu stängt en våning och tagit bort det mesta av facklitteraturen. Stora visioner! Flopp!

Ingrid Atlestam

Prenumerera

Få nästa nummer av bis i brevlådan! En prenumeration kostar från 175 kronor för fyra nummer och du kan betala enkelt med Swish.

Kategorier
BiS föreningen nyhetsbrev

Psykisk ohälsa och bibliotek i februari månads nyhetsbrev

Ur innehållet i februari månads nyhetsbrev:

 • Vad är kritiska biblioteksstudier?
 • Hög igenkänningsfaktor i fanzine om psykisk ohälsa
 • Vill du vara med i BiS styrelse?

I februaris nyhetsbrev så vill vi tipsa om ett par viktiga texter.

På Avdelningen för ABM och digitala kulturer vid Lunds universitet har det bildats en forskargrupp för kritiska biblioteksstudier, Lund Critical Library Studies. Vad vill gruppen uppnå och vad innebär ett kritiskt perspektiv på biblioteken? Detta och mera diskuteras i Martin Perssons intervju med forskaren Lisa Engström.

Bibliotek och psykisk ohälsa är ett område som Eleonor Pavlov belyser på flera olika sätt i sin läsning av det amerikanska fanzinet Reserve and Renew.  

Slutligen vill vi uppmana alla som är intresserade av att engagera sig i BiS att närvara på föreningens årsmöte som äger rum lördag 11 mars i Stockholm. Valberedningen gärna tar emot förslag på kandidater till föreningens styrelse – mer information finns i detta brev!

Följ biblioteksdebatten

Prenumerera på BiS nyhetsbrev utan kostnad.

Redaktionen

Kategorier
nyheter

Vad är kritiska biblioteksstudier?

Text: Martin Persson

Lisa Engström är forskare och lärare vid ABM i Lund och en initiativtagarna till Lund Critical Library Studies.

– Det är en forskargrupp där vi förenas av ett gemensamt intresse för vad som skulle kunna kallas för kritiska biblioteksstudier, säger Lisa Engström. I gruppen samlas vi för att tillsammans diskutera och föra den typen av forskning framåt.

Forskargrupper är sammanslutningar av forskare inom ett visst område som kan ha olika grad av formalisering och fungera antingen för tätare, dedikerade samarbeten eller mer som en plattform. I fallet Lund Critical Library Studies är det mer det sistnämnda, en ganska lös paraplyform för olika studier och forskningsprojekt som ryms inom temat. Exempelvis jobbar Lisa Engström, tillsammans med kollegan Johanna Rivano Eckerdal, inom ramen för forskargruppen med det EU-finansierade forskningsprojektet ”Social infrastruktur som gör skillnad – folkbibliotekens transformativa kapacitet i ett åtstramat stadsliv”.

– Det är möjligt att forskargruppen ändrar skepnad framöver och blir mer formaliserad, eller inte, säger Lisa Engström. Vi ser ändå att det finns en poäng med att formulera det som en forskargrupp för att belysa behovet av den här forskningen.

Bortom idealbilden av biblioteket

Varför behövs då en forskargrupp där det kritiska perspektivet betonas explicit? Är inte annan biblioteksforskning tillräckligt kritisk?

Forskning är av naturen kritisk, menar Lisa Engström, men här handlar det om att förhålla sig på ett mer distanserat sätt till en bibliotekssyn där bibliotekets funktion och värden tas för givna eller idealiseras:

– Det har funnits – inte bara i forskningen, utan även i den allmänna uppfattningen om bibliotek – en syn där biblioteket haft en väldigt stark roll som en institution som främjar demokrati, delaktighet och möten mellan invånare i samhället.

Även om det finns mycket positivt och saker som är värda att försvara i den bilden, förklarar Lisa Engström, är hon och hennes forskarkollegor intresserade av att undersöka vad som finns bakom den typen av antaganden.

Hon tar bilden av biblioteket som mötesplats som exempel:

– När biblioteket beskrivs som en öppen mötesplats, är det verkligen öppet för alla, eller finns det individer och grupper som biblioteket inte är tillgängligt för?

Ett kritiskt perspektiv är inte samma sak som ett negativt perspektiv, betonar Lisa Engström. Men det är ett viktigt komplement till bilden av det ideala biblioteket.

– Vi försöker hela tiden vända och vrida på perspektivet. Inte med ambitionen att slå sönder den fina visionen att biblioteken främjar demokratin – tvärtom, att ställa de här frågorna är en förutsättning för att verkligen se till att tillgängligheten ökar. Det handlar om att undersöka maktaspekter för att kunna lyfta röster som annars inte hörs.

Både brister och möjligheter

Vad händer då om idealbilden av till exempel folkbibliotekens verksamhet inte problematiseras eller nyanseras? Enligt Lisa Engström innebär det att man riskerar att missa hur biblioteket också kan verka exkluderande. Som exempel tar hon frågan om meröppet, som hon studerat under en längre tid, bland annat i sin doktorsavhandling.

– Om meröppet bara framställs som något som ökar tillgängligheten och effektiviserar verksamheten synliggörs till exempel inte det faktum att personer under 18 år i de flesta fall inte har egen tillgång till det meröppna biblioteket. Om de inte vill besöka biblioteket med en vuxen får de en minskad tillgänglighet om de meröppna tiderna tar av det bemannade öppethållandet, säger Lisa Engström.

Trots behovet av problematisering får man heller inte underskatta den grad av öppenhet och tillgång till bibliotek som faktiskt finns i Sverige, menar Lisa Engström. Det är inte antingen eller. Ett exempel är hur bibliotekslagen slår fast att bibliotek ska finnas till för alla, oavsett juridisk status, modersmål, bakgrund och ekonomiska möjligheter:

– Den biblioteksservice som faktiskt finns för nyanlända eller personer utan svenskt personnummer är inget vi kan ta för givet för all framtid, utan så är det idag, och den servicen är värd att slå vakt om. Det gör också skillnad om det till exempel kostar pengar att få ett bibliotekskort, som det gör i vissa andra europeiska länder.

För Lisa Engström innebär det kritiska perspektivet att tänka på bibliotekets möjligheter och begränsningar parallellt.

– Vi måste kunna tänka samtidigt på de rättigheter som vunnits vad gäller tillgång till bibliotek och hur biblioteksrummet ändå kan vara utestängande eller otillgängligt för vissa, säger hon.

Utmaningar för dagens folkbibliotek

På frågan om vad Lisa Engström ser som folkbibliotekets största utmaningar lyfter hon kopplingen mellan bibliotek och samhällsutvecklingen i stort. Politisk turbulens där kulturpolitiken blir en arena för att utkämpa politiska strider är ett sådant exempel. Resursfördelning och nedskärningar inom offentlig sektor och bland kulturinstitutioner är en annan utveckling som innebär stora utmaningar för biblioteksverksamheterna.

Ökade socioekonomiska klyftor är också något som påverkar biblioteken. Problem med bråk och stök på bibliotek är ett exempel på hur samhällsproblem blir synliga i biblioteket.

– Biblioteken får en svår uppgift i att fånga upp problem som handlar ett svagare samhälleligt skyddsnät i övrigt, säger Lisa Engström. Biblioteken är så intimt sammanvävda med hela den samhälleliga dynamiken och påverkas väldigt mycket av den.

I det tidigare nämnda forskningsprojektet utforskar hon tillsammans med sina kollegor hur biblioteket kan utgöra en del av samhällets och stadens sociala ”infrastruktur” i en tid av åtstramningar av resurser.

– Där finns jätteintressanta spänningar, säger Lisa Engström. Det handlar om att biblioteken kan och bör spela en viktig roll som en social infrastruktur, men också om frågor kring var gränsen för bibliotekets roll går och vad andra institutioner behöver göra. Det handlar också om diskussionen kring vad som ingår i bibliotekarierollen.

Den sistnämnda frågan har nyligen varit aktualiserad i diskussionen kring vissa svenska biblioteks val att anställa socionomer, som också blivit uppmärksammad i biblioteksdebatten. Lisa Engström menar att det är viktigt att skilja på frågan om vad som är bibliotekens uppgift och vad som är bibliotekariens uppgift.

– Jag tycker att det kan vara berikande att ha olika yrkesgrupper på biblioteken, säger Lisa Engström. Det handlar snarare om vad som är bibliotekariens arbetsuppgifter, som skiljer sig från socionomens. Men en socionom kan vara socionom på ett bibliotek, det kan behövas olika professioner i biblioteksrummet.

Länken mellan utbildning, forskning och profession

För Lisa Engström och hennes kollegor i forskargruppen är det viktigt att ha en nära dialog med yrkesverksamma inom bibliotekssektorn. Förutom att nå ut med sina forskningsresultat jobbar de också med dialog för att få in feedback under forskningsprocessens gång. Lisa Engström tar det aktuella forskningsprojektet som exempel, där Region Skånes kulturförvaltning är inblandade från start:

– Vi ser det inte som en envägskommunikation, utan det handlar lika mycket om att få en dialog med fältet kring forskningen. Det krävs ett utbyte för att det ska bli bra forskning. Bibliotekariers input är lika viktig som vårt behov av att berätta om resultaten.

Utöver sin forskarroll är Lisa Engström lärare på masterprogrammet i ABM. Jag frågar henne avslutningvis hur man rustar studenter med en förmåga att reflektera kritiskt kring biblioteksutvecklingen.

– Vi jobbar ständigt med att analysera och diskutera bibliotek från olika synvinklar, säger Lisa Engström, i seminariediskussioner, texter, etcetera. Även i mer praktiskt handfasta kurser, till exempel om kunskapsorganisation, inkluderar vi det kritiska perspektivet och diskuterar hur till synes tekniska val också blir styrande och får konsekvenser för användaren. Praktiska val i biblioteksvardagen behöver reflektion, vilket vi försöker utveckla under utbildningen. Jag hoppas att våra studenter får med sig från utbildningen att praktiska och tekniska val gör skillnad, och att de kräver kritisk analys.

Publikationer från Lund Critical Library Studies i urval

Engström, L. (2022). Arenas for conflict or cohesion? Rethinking public libraries as potentially democratic spheres. Information Research, 27(Special Issue), [colis2220]. https://doi.org/10.47989/colis2220

Engström, L. (2021). Bibliotek för alla? En studie om tillgänglighet och delaktighet i folkbiblioteksplaner. Nordic Journal of Library and Information Studies, 2(2), 1-18. https://doi.org/10.7146/njlis.v2i2.127562

Rivano Eckerdal, J., Olsson Dahlquist, L., & Engström, L. (2020). Lund critical library studies – a new research group. I IDEALS. Illinois Digital Environment for Access to lear Ning and Scholarship: iConference 2020 Proceedings iSchools. http://hdl.handle.net/2142/106559

Rivano Eckerdal, J. (2018). Equipped for resistance: an agonistic conceptualisation of the public library as a verb. Journal of the Association for Information Science and Technology, 69(12), 1405-1413. https://doi.org/10.1002/asi.24069

Prenumerera

Få nästa nummer av bis i brevlådan! En prenumeration kostar från 175 kronor för fyra nummer och du kan betala enkelt med Swish.