Policy för hantering av personuppgifter

1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (till exempel IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

2.  Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Personuppgiftsansvarig är föreningen Bibliotek i Samhälle

3.  Rättslig grund

För att få behandla personuppgifter krävs att vi har en rättslig grund för behandlingen. De rättsliga grunderna som finns är följande.

1) Samtycke

2) Avtal

3) Rättslig förpliktelse

4) Skydda intressen av grundläggande betydelse

5) Myndighetsutövning/ Uppgift av allmänt intresse

6) Intresseavvägning

4. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och för vilket syfte?

Uppgifter om dig som är medlem i BiS, prenumererar på tidskriften bis, prenumererar på vårt nyhetsbrev, köper eller beställer material från oss.
Ändamål
Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna:

1) skicka ut nyhetsbrev och tidskrifter som du prenumererar på, för att kunna

2) hantera beställningar, köp och fakturor

3) hantera prenumerations- och medlemsärenden

Personuppgifter som behandlas
Namn, postadress, e-postadress.
Rättslig grund
Samtycke, Avtal
Lagringsperiod
Kunduppgifter sparas så länge personen är kund/prenumerant/medlem och därefter som längst tre år efter det att avtalsförhållandet upphört. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

När det gäller obetalda fakturor sparas uppgifterna till dess fordran är reglerad. När fakturan är betald raderas uppgifterna efter max 24 månader, med undantag för de uppgifter som sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

Vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.

5.  Vilka kan vi komma att dela vi dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med leverantörer som är så kallade personuppgiftsbiträden för oss. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen.

5.1  Personuppgiftsbiträden

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

1) Produktion och distribution av tidskriften bis (print, distribution, användarhantering)

2) Fakturering och betallösningar

3) Utskick av nyhetsbrev

6.  Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi arbetar kontinuerligt med att skydda din integritet. Åtkomst till din data ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter.

7. Dina rättigheter som registrerad?

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och i vilket syfte. Du har även rätt att få ut uppgifter om vilka personuppgifter vi behandlar om dig så kallat registerutdrag. Nedan kan du läsa mer om dina rättigheter.

7.1  Rätt till tillgång

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och i vilket syfte vi behandlar dem. Du har rätt att kostnadsfritt få ett registerutdrag från oss. Vi kan bara lämna ut uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. För att begära ett registerutdrag vänligen kontakta BiS. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.

7.2  Rätt till rättelse, radering, begränsning eller invändning

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att invända mot sådan behandling på sätt som följer av personuppgiftslagen eller nationell integritetslagstiftning. Om du har frågor kring behandlingen av personuppgifterna eller om du upplever att dessa är felaktiga, vill begära rättelse, radering, begränsning eller vill invända mot behandlingen vänligen kontakta BiS. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.

8.  Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig: Bibliotek i Samhälle (BiS)

Postadress: Kobjersvägen 9A, 227 38, Lund

E-post: tidskriftenbis[at]gmail.com

9.  Klagomål till tillsynsmyndighet

Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet (exempelvis Datainspektionen om det rör sig om personuppgiftsbehandlingen som sådan). Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på www.datainspektionen.se.

Läs mer

Uppdaterad 2018-06-14