Föreningen Bibliotek i Samhälles (BiS) arkiv på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Föreningen Bibliotek i Samhälle bildades 1969 på Biblioteksskolan i Solna. 1970 antog föreningen en socialistisk plattform. Verksamheten koordinerades de första åren genom en arbetsgrupp som valdes på föreningens stormöte. Ansvaret cirkulerade mellan olika lokalgrupper i landet. Efter ett tiotal år inrättades en (ordförandelös) styrelse. Det mesta arbetet bedrevs i lokalgrupperna som också arrangerade tematiska möten. Föreningen var som störst i slutet av 1970-talet med över 500 medlemmar. Tidskriften bis har utgjort stommen i föreningens verksamhet och gjordes fram till 1997 av för varje nummer alternerande redaktioner.
Föreningen har verkat genom en rad utåtriktade insatser: Det årliga rättvisesemnariet på Bok- och Biblioteksmässan, skrivelser, remisser etc. Fr o m 1990 har BiS varit engagerat i en rad solidaritetsprojekt; Sydafrika har varit ett särskilt viktigt land för BiS, som där varit involverat i stora biblioteksprojekt i Lingelihle (Masizameprojektet) och ett Sidafinansierat skolbiblioteksprojekt (Library project for Young Learners, LPYL)

A1 Stormöten, årsmöten 1969 – 2007. Dagordningar, protokoll, ekonomiska berättelser, verksamhetsberättelser. (Vissa luckor. Originalprotokoll kan saknas. Verksamhetsberättelser finns från 1984)

A2 Protokoll Arbetsgruppen 1969-72, 1979 och Styrelsen 1983 – 2008

A3 Mellanmöten och andra tema- och diskussionsmöten 1974 – 95

B1:1 Remisser, uttalanden, skrivelser 1969 –

B1:2 Foldrar, massutskick, annonser

B1:3 Programdiskussioner

B1:4 Stadgar

B2:1 Internbulletiner 1971 – 1981

B2:2 Internbulletiner 1982- 94

D1:1 Medlemsförteckningar, Kontaktpersoner

D1:2 Lokaler

E1:1 Inkommande handlingar 1969 – 79

E1:2 Inkommande handlingar 1980 – 89

E1:3 Inkommande handlingar 1990 – 99

E1:4 Korrespondens inom BiS 1969 -79

E1:5 Korrespondens inom BiS 1980 – 2007

E1:6 Brev från Bengt Nerman 1999- . Manus från Karl Rune Nordkvist och Lars Hillersberg

E1:7 Brev från Greta Renborg 1989 – 2005

E1:8 Diverse odaterad korrespondens inom BiS

F1 Handlingar efter ämne:

F1:1 Lokalgrupper: Allmänt, Eskilstuna, Örebro, Stockholm, Umeå, Skellefteå, Luleå, Göteborg, BHS

F1:2 Lokalgrupper: Malmö/Lund

F1:2 Lokalgrupper: Värmland

F1:4 Bok & Biblioteksmässan i Göteborg

F1:5 Seminariesamverkan mellan folkbibliotek och folkbildning 1983

F1:6 Barnlitteraturseminarium 1993

F1:7 Studiematerial

F1:8 Kontakter med Danmark

F1:9 Andra internationella kontakter

F1:10 Fackliga frågor och arbetsplatsdemokrati

F1:12 Ungdomsvårdsskolor

F1:13 Projektet Boken åter i centrum

F2 Tidskriften bis

F2:1 Tjugoett år i vänsterfil. Register över artiklarna i tidskriften bis 1969 -90

F2:2 Redaktionen

F2:3 Kulturtidskriftsstödet

F2:4 Avtal, licenser etc. för tidskriften

F2:5 Inkomna brev, interna brev

F2:6 Prenumerationer. RABIS

F2:7 Handledningar i tidskriftsframställning

F2:8 Novelltävlingar

F3 Illustrationer ur bis (original och kopior) av Ulf Larson, Hans Lind, Christer Themptander, Anna Hahr, Sven Holmberg m fl

F4 Jubileumsboken

F5 Bistånds- och solidaritetsprojekt Sydafrika

F5:1 Masizameprojektet

F5:2 LPYL

G Räkenskaper. Bokslut och revsionsberättelser 1970 -2002. Kassaböcker 1972 – 78, 1990 – 92, 1992 – 1995

K Fotografier

L Klippsamling, manus

L1:1 BiS i pressen

L1:2 Originalmanus

M Ljudband från BiS rättviseseminarier på Bok- och Biblioteksmässan 1998 – 2003, 2005, 2007 (Åtta upptagningar)