Bibliotek med alternativa driftsformer 2011

Läs BiS sammanställning om bibliotek med alternativa driftsformer: altdrift.doc

 

BiS gjorde 2007, en sammanställning av bibliotek med alternativa driftsformer Nitton bibliotek drevs då på entreprenad i olika former, de flesta av föreningar för att de små biblioteken annars hotades av nedläggning. Några mera regelrätta entreprenader fanns också i Västerås (Tillberga) och Hällefors, och Linghems bibliotek i Linköping var ett väldokumenterat men förvånansvärt okänt exempel, som faktiskt pågick i tio år.

Svensk Biblioteksförening har nyligen publicerat en rapport om bibliotek på entreprenad. Där åberopas BiS kartläggning och SB har gjort en viss uppföljning genom att ringa de flesta länsbiblioteken. SB drar slutsatsen att läget troligen är i stort sett detsamma som 2007 men resultatet är dock inte så säkert att SB vill redovisa det. Det är förvånande och beklagligt att SB med sina stora resurser inte har tagit tillfället i akt att göra en ny ordentlig kartläggning av nuläget och redovisa den och vilka planer som finns i kommunerna! En sådan skulle dokumentera utvecklingen och ge den aktuella debatten ett säkrare faktaunderlag.
I dagens debatt framförs ofta att det inte spelar någon roll om biblioteken drivs av privata entreprenörer på kommunalt uppdrag eller av kommunen själv och det är en uppfattning som stöds av författarna till SB:s rapport och av DIK (enligt artikel i Svenska Dagbladet 2010-12-21). Ofta görs jämförelser med skolan och vården, där privat drift blir allt vanligare, och frågan ställs varför biblioteken skulle vara så speciella, att de skulle särbehandlas i denna samhällspolitiska utveckling.
I BiS har vi alltid varit emot folkbibliotek på entreprenad därför att vi ser flera sakliga skäl till att biblioteken ska vara kvar i kommunal drift:
  1. De offentliga biblioteken bildar ett nätverk som de med andra driftsformer ställer sig utanför. Det finns ingen skyldighet för andra bibliotek att samverka med de offentligt  drivna. Redan för hundra år sedan talade man om ”det svenska sambiblioteket”, vilket  innebar (och innebär) att forsknings- och folkbibliotek genom att fördela ansvar och  arbete mellan sig kan erbjuda bästa möjliga verksamhet och utnyttja resurserna på bästa  sätt. Bibliotekens samverkan är nödvändig utifrån ett demokratiskt perspektiv. Den ger  alla samma tillgång till biblioteksresurserna och människor som bor i mindre  tättbefolkade områden och distansstuderande är exempelvis grupper som har stor nytta av  samarbetet. Intern konkurrens mellan biblioteken i kommunerna försvårar ett sådant  samarbete. Alla vill hålla på sitt och sina medier.
  2. Folkbiblioteken har en stor uppgift utöver att låna ut medier, hjälpa till med  informationssökning och fungera som en mötesplats i samhället. Den mycket viktiga  uppgiften innebär att bistå personer med läshinder av olika slag, inte minst språkliga, både  med medier och praktisk hjälp. Det är en verksamhet som fordrar specialkunskaper men  som inte genererar några höga utlåningssiffror och inte heller alltid högre besökssiffror, de  två variabler som oftast används för att mäta bibliotekens verksamhet. Det finns i stort  sett inga utprövade utvärderingsmetoder för bibliotek. Regionbibliotek Stockholm  konstaterar i en ny rapport, Mäta och väga, att man måste använda flera mått och att ett  utvecklingsarbete är nödvändigt när det gäller bibliotek och utvärdering/statistik.  Personalen svarar exempelvis på kvalificerade frågor, vilket nyligen bekräftades i en studie  av Bibliotek Forum Nacka, men detta ger inte utslag i det ersättningssystem som  biblioteken i Nacka finansieras med och som nu sprids till fler kommuner.
  3. Personalen på de offentliga biblioteken har rätt att kritisera verksamheten exempelvis i  massmedia. I privata företag gäller andra regler, ofta med krav på absolut lojalitet. I en  samhällssituation där dessa frågor är högaktuella och där kraven på öppenhet, transparens  och yttrandefrihet framförs med kraft borde detta faktum vara ett viktigt argument för att  behålla biblioteken i kommunal drift!
2011-03-09
Lena Lundgren
Ledamot i BiS styrelse