Stadgar

Stadgar för BiS – Bibliotek i samhälle

Reviderade stadgar 2017

——————————————————————————————-

§1. Föreningens namn, syfte och verksamhet

Mom.

1. Föreningens namn är Bibliotek i Samhälle. Namnet förkortas BiS.

2. BiS syfte är att på socialistisk grund verka för ett progressivt biblioteksväsen enligt av BiS årsmöte fastställt program.

3. BiS verkar genom

att deltaga i den allmänna samhällsdebatten och där speciellt biblioteksdebatten

att initiera aktioner eller delta i andra gruppers och organisationers aktioner för ändamål som överensstämmer med BiS program och syften

att stödja dem som inom programmets ram kommer i konflikt med makten och ledningen.

§2. Medlemskap och medlems rättigheter

Mom.

1. Medlem i BiS kan envar bli som stödjer BiS syften, genom betalning av den av årsmötet fastställda medlemsavgiften.

2. Medlem som, trots påminnelse, efter 4 månader ej förnyat sitt medlemskap för året avföres ur BiS medlemsregister.

3. För övrigt kan utträde ske genom anmälan till BiS kassör.

4. Medlem i BiS äger rätt

att erhålla kallelse och dagordning till och protokoll från BiS årsmöte och övriga föreningsmöten (§3:4, 3:9)

att motionera till och få väckt fråga behandlad av årsmötet samt deltaga i dettas förhandlingar och beslut (§3:6, 3:7)

att bilda, deltaga i bildandet av lokalgrupp samt deltaga i sådans verksamhet (§4)

att få väckt fråga behandlad av styrelsen samt deltaga i förhandlingarna (§6)

att erhålla tidskriften bis.

5. Medlem äger ej rätt att i BiS namn göra uttalanden som ej har stöd i BiS program, godkänts av årsmöte, eller enligt §6:4 av styrelsen.

§3. Högsta beslutande instans:

Mom.

1. BiS årsmöte är BiS högsta beslutande instans.

2. Ordinarie årsmöte hålles en gång om året i mars.

3. Extra årsmöte ska hållas inom fyra veckor efter det att en av BiS revisorer eller tio medlemmar så skriftligen begärt. Styrelsen kan besluta att kalla till extra årsmöte.

4. Skriftlig kallelse och förslag till dagordning för årsmöte ska utgå senast fyra veckor före årsmötet. När det gäller extra årsmöte ska till kallelsen bifogas den motivering som uppgivits för mötets utlysande.

5. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet. Ärenden varom det ej motionerats och som inte kommit med i det utsända dagordningsförslaget kan upptas på årsmötets dagordning om en tredjedel av de närvarande medlemmarna samtycker till detta. Stadgeändringsfrågor kan ej upptas på dagordning om de ej förekommit i dagordningsförslaget.

6. Årsmötet är beslutsmässigt oavsett hur många medlemmar som infunnit sig. Beslut fattas med enkel majoritet bland de närvarande medlemmarnas avgivna röster. S. k. blank röstning jämställes med ej avgiven röst. Omröstning sker öppet, utom om så begärs av en närvarande medlem, i personval då antalet föreslagna överstiger det antal som ska väljas.

7. Vid varje årsmöte ska förekomma

val av mötesordförande, – sekreterare och justerare

fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

fastställande av dagordning

rapporter från styrelsen och eventuella andra grupper såsom lokal- och ämnesgrupper och kontaktpersoner

val av minst tre styrelsemedlemmar, minst tre suppleanter, kassör tillika styrelsemedlem, val av valberedning

revisionsberättelse och ansvarsbefrielse för styrelsen

val av två revisorer

fastställande av medlems- och prenumerationsavgifter för det kommande året

fastställande av budget efter förslag utarbetat av styrelsen

Översyn av BiS program

behandling av inkomna motioner.

8. Protokoll från årsmötet ska inom två månader efter detta utsändas till samtliga medlemmar.

§4. Lokalgrupper och kontaktpersoner:

Mom.

1. BiS medlemmar inom ett geografiskt område äger rätt att bilda lokalgrupp för BiS i detta område och utse kontaktperson för lokalgruppen. Lokalgrupp kan även knytas till ett bibliotek, en utbildningsanstalt mm.

2. Lokalgrupp är öppen för alla BiS medlemmar inom dess verksamhetsområde. Kontaktperson ska därför från kassören erhålla uppgifter om BiS medlemmar inom lokalgruppens verksamhetsområde och hålla dessa underrättade om BiS och lokalgruppens verksamhet, kalla dem till möten etc.

3. Lokalgrupp äger rätt

att besluta om gruppavgift för sina medlemmar

att från BiS årsmöte eller styrelse begära medel för bekostnad av specificerad verksamhet

att från BiS kassör erhålla uppgift om BiS medlemmar inom lokalgruppens verksamhetsområde.

4. Det som stadgas i §2:5 ovan om enskilda medlemmar gäller även lokalgrupp.

5. Lokalgrupp ska

till årsmötet och styrelsen rapportera om sin verksamhet

sprida BiS program, beslut och publikationer inom sitt område,

utse kontaktperson.

6. Kontaktpersonen ska dels upprätthålla kontakten mellan lokalgruppens medlemmar, dels mellan lokalgruppen och BiS övriga organ..

§5. Ämnesgrupper och deras sammankallande:

Mom.

1. För utredning och bevakning av viss fråga eller verksamhet kan ämnesgrupp bildas.

2. Årsmötet eller styrelsen kan utse sammankallande för ämnesgrupp med uppgift att få intresserade att delta i ämnesgrupps bildande och arbete. När ämnesgrupp bildats och börjat fungera ska den själv utse sammankallande.

3. I ämnesgrupps arbete äger till BiS icke anslutna intresserade rätt att delta.

4. Ämnesgrupps arbetsresultat i form av utredningar, rapporter, handlingsprogram mm måste godkännas av årsmöte, eller i brådskande fall enligt §5:4 av styrelsen, innan de kan offentliggöras i BiS namn. Det som stadgas §2:5 om enskilda medlemmar gäller även ämnesgrupp.

5. Ämnesgrupp äger rätt att från BiS styrelse begära medel för bekostande av specificerade, för ämnesgruppens arbete väsentliga utgifter.

6. Ämnesgrupp ska till årsmöte och styrelse rapportera om sin verksamhet.

§6. Styrelse:

Mom.

1. Årsmötet väljer styrelse (§3 mom.8) för ett verksamhetsår. Styrelsen utser inom sig en sammankallande. Styrelsen är beslutsmässig med fyra närvarande ledamöter.

2. Envar medlem i BiS äger rätt att närvara vid styrelsemötena.

3. Styrelsen ska

se till att föreningens syften enligt §1. mom. 3 uppnås

under verksamhetsåret genomföra minst fyra protokollförda möten. Beslut fattade i mejlväxling ska bekräftas vid kommande möten.

ansvara för spridandet av BiS program och dess tillämpning i BiS löpande verksamhet

förbereda årsmötesförhandlingarna och svara för verkställandet av årsmötets beslut

i enlighet med årsmötets beslut sköta BiS löpande ärenden

utse dem som i BiS namn ska utforma remisskrivelser etc

uppmuntra bildandet av ämnesgrupper

svara för intern information till medlemmarna, bl a protokoll från årsmöten

föra protokoll från styrelsemötena

arkivera protokoll och korrespondens.

4. I brådskande fall mellan årsmötena och då extra årsmöte ej hinner inkallas kan styrelsemöte fatta beslut i fråga som hör till årsmötets kompetensområde. Sådant beslut ska alltid underställas nästa årsmöte för godkännande. Protokoll från styrelsemöte som behandlat sådana frågor, ska inom två veckor utsändas till dem som deltagit i mötet.

§ 7. Redaktion för tidskriften ”bis”:

Mom.

1. Redaktionen för den av föreningen utgivna tidskriften bis utgör ett utskott till styrelsen.

2. En representant från redaktionen deltar vid styrelsens möten och redogör då för redaktionens arbete. I övrigt kommunicerar styrelsen och redaktionen fortlöpande via mejl.

3. Styrelsens/redaktionens synpunkter framföres i tidskriften på ledarplats och som redaktionella kommentarer – övriga i tidskriften framförda synpunkter står för de enskilda bidragsförfattarns åsikter. Principer för införandet av enskilda bidrag utarbetas av styrelsen/redaktionen.

4. Redaktionen bedriver arbete via möten och mejl. Styrelsen har möjlighet att följa redaktionens arbete kontinuerligt genom protokoll och kommunikation. På samma sätt har redaktionen tillgång till styrelsens kommunikation.

5. Medlemmar till redaktionen kan rekryteras av redaktionen eller av styrelsen efter samråd.

§ 8. Revisorer:

Mom.

1. Årsmötet utser två revisorer och vid behov suppleanter till dessa.

2. Revisorerna har till uppgift att granska BiS ekonomi och dess skötsel, samt att vid verksamhetsårets slut komma med revisionsberättelse och förslag om ansvarbefrielse för BiS kassör och styrelse.

3. Finner revisorerna att styrelse eller styrelsesammanträde eller annat inför BiS årsmöte ansvarigt organ handlat i strid mot dessa stadgar, mot BiS program eller årsmötesbeslut, ska detta påtalas inför årsmöte – i brådskande fall ska extra årsmöte utlysas.

§ 9. Stadgar:

Mom.

1. Stadgeändringsfråga får ej tas upp på ett årsmöte utan att ärendet upptagits till kallelsen till detta (§3:5). Genomgripande stadgeändringsförslag ska biläggas kallelsen till årsmötet.

2. Stadgeändring beslutas av BiS årsmöte med enkel majoritet.

3. Programmet jämställes ej med stadgarna utan bilägges dessa.

Upplösning av BiS är en stadgeändringsfråga som dock måste bli föremål för beslut av två på varandra följande årsmöten (varav det första måste vara ordinarie) med minst en månads mellanrum. Dessa möten fattar även beslut om förfarandet med föreningens tillgångar i samband med föreningens upplösning.

Läs mer