Nationell biblioteksstrategi – yttrande från BiS 2017 och 2018

Föreningen Bibliotek i Samhälle har i många år efterlyst en biblioteksstrategi på nationell nivå.

Yttrande till den Nationella biblioteksstrategins omvärldsrapport 2017

Nedanstående text är en sammanfattning av diskussionen vid en helgträff i Forsvik i augusti 2016, behandling i styrelsen och synpunkter som framkommit under vintern och vid årsmötet 2017.

Vi har begränsat våra synpunkter till sådant som vi saknar i den diskussion som hittills har förts. Vårt inlägg gäller främst folkbiblioteken.

BiS synpunkter på utkast till nationell biblioteksstrategi 2018

I maj 2018 presenterades ett utkast till den nationella biblioteksstrategin, som ligger till grund för det slutliga förslag som ska presenteras senast den 1 mars 2019.

Nedanstående text är en sammanfattning av diskussionen vid en medlemsträff september 2018 och de synpunkter som framkommit under tiden sen utkastet till nationell biblioteksstrategi publicerades. Texten har sedan behandlats i föreningens styrelse

Yttrandet kommenterar dels de förslag som läggs fram i utkastet till en nationell biblioteksstrategi Från ord till handling, dels några viktiga synpunkter som vi tidigare har framfört och som vi anser att strategin bör ta upp. Våra synpunkter gäller i första hand folkbiblioteken.