Kategorier
nyheter

Författarförbundet agerar – var är biblioteken?

Text: Lena Lundgren

Bakgrunden till Litteraturpolitiskt program som Författarförbundet har utarbetat är de stora förändringar som nu sker på litteraturområdet. Den omfattande digitaliseringen, som medfört stora konsekvenser för författarna och deras försörjning, är den viktigaste. Men Författarförbundet identifierar även flera andra, som nya affärsmodeller för publicering, marknadiseringen, bokhandelns problem, minskat utrymme för den kvalificerade kritiken i media, färre bibliotek, bristen på skolbibliotek samt bibliotekens ändrade inköpsrutiner. Det litteraturpolitiska programmet innehåller också ”Tio punkter för den samiska litteraturen”. Författarförbundet kräver att alla involverade tar ansvar för det ekosystem som litteraturområdet utgör för att mångfald och kvalitet ska kunna upprätthållas i den nya, digitaliserade verkligheten.

Författarförbundet framhöll under litteraturdagen att författarnas villkor för liv och skapande inte var den enda orsaken till arbetet med det litteraturpolitiska programmet men det är uppenbart att författarinsatsen, liksom översättarens arbete, är grunden för litteraturens ekosystem. Utan författare och översättare ingen litteratur. Under dagen varvades poesiuppläsning med samtal kring olika aspekter på kvalitetslitteraturens ställning. Här finns bara utrymme för ett par nedslag i programmet.

Litteraturpolitiskt program

Samtalade om själva programmet gjorde Lawen Redar, ledamot i riksdagens kulturutskott (S), Mattias Fyrenius, vd för Bonnierföretagen och Jörgen Gassilewski från Författarförbundet, med Gustav Fridolin som samtalsledare. Lawen Redar menade att texten var det bästa kulturpolitiska program hon hade läst. Hon tryckte på läskunnighet som grunden för demokratin men inte den ytliga läsningen utan djupläsningen, den som ger förutsättningar för analys och förståelse. Hon erkände att det var en besvikelse att partiet inte hade lyckats få fram något beslut om de 470 miljoner kronor som bemannade skolbibliotek skulle kräva men lovade att arbetet fortsätter. Lawen Redar menade också att det behövs en ny litteraturutredning som tar ett samlat grepp på hela området. 

Jörgen Gassilewski efterlyste statistik från förlagen och transparens när det gäller ersättningsmodellerna för digitala böcker. Det är omöjligt för en författare att få insyn i på vilka grunder hen får sina ersättningar. Förmedlarna, kritikerna, bibliotekarierna och lärarna har också marginaliserats. Mattias Fyrenius menade att transparensen är en komplicerad fråga och nya modeller behöver diskuteras fram. Men han framhöll också att boken, enligt all statistik, aldrig har stått starkare. Det har exempelvis aldrig sålts så många böcker som nu, enligt Svenska Förläggareföreningens statistik för 2021.

Litteraturens ekosystem

Ett större grepp på det litterära systemet togs i en diskussion mellan Karin Pettersson, kulturchef på Aftonbladet, Martin Kaunitz, förlaget Kaunitz-Olsson, Jesper Söderström, direktör för Sveriges författarfond, Jonas Karlén, vd för Adlibris och Erik Wikberg, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm. Jörgen Gassilewski var moderator. Här blev aktörernas olika intressen tydliga. Karin Pettersson ansåg att litteraturen som ett ”ekosystem”, där alla delar hänger ihop och är beroende av varandra, var en bra metafor. Hon var den som främst beskrev en allvarlig situation, med en utveckling från en mångfasetterad utgivning till en, trots omfattningen, mera tvådimensionell, mera förenklad och plattare utgivning. Frågor om tryckfrihet och upphovsrätt kom naturligtvis också upp. Alla var dock eniga om att Författarförbundets initiativ var bra och verkade villiga att delta i de stora och svåra diskussioner om lösningar som måste komma. 

Biblioteksföreträdare saknades 

Bibliotekens roll i det litterära ekosystemet betonades återkommande under dagen. Flera talare framhöll förmedlarnas betydelse. Mattias Fyrenius och författaren Kristina Sandberg ansåg exempelvis att bibliotekens mediesamlingar och läsfrämjande arbete är avgörande för kvalitetslitteraturen. Själva programmet innehåller också ett särskilt kapitel om biblioteken där en rad aspekter tas upp, som ojämlikheten i tillgången till bibliotek, bibliotekens betydelse för minoritetsspråken och ”de nya invandrade modersmålen”, kostnaderna för e-böckerna, nödvändigheten av ett digitalt nationalbibliotek, en befarad politisering, förslag om en yrkesetisk kod samt Stockholms behov av ett nytt stadsbibliotek. Författarförbundet tar också ställning i den viktiga fråga där Svensk biblioteksförening saknar mod att sätta ner foten, nämligen mot bibliotek på entreprenad. Avsnittet sammanfattas i sex krav på insatser. 

En apa sitter på en lama och håller i en bok. Laman har hörlurar på sig och apan försöker koppla in dem i boken.
Illustration: Anna‐Karin Garhamn

Men i raden av tunga aktörer under litteraturdagen lyste biblioteksföreträdarna tyvärr med sin frånvaro. Ingen representant för biblioteken deltog i något av samtalen och Svensk biblioteksförening fanns inte på plats, inte ens som åhörare. För en närvarande bibliotekarie var det tydligt att bibliotekens företrädare här hade missat ett viktigt tillfälle att markera bibliotekens nyckelroll i det litterära ekosystemet och det i ett läge då det ingår i Svensk biblioteksförenings vision och verksamhetsinriktning att ”opinionsbilda för att öka beslutsfattares kunskap om biblioteken som en kraft för förändring” (se föreningens hemsida). Detta framhålls med emfas också i Biblioteksbladet 2022/2. Biblioteken kan inte förutsätta att andra aktörer ska ta ansvar för att lyfta bibliotekens betydelse. 

Litteraturpolitiskt program kan hämtas på https://forfattarforbundet.se/verksamhet/litteraturpolitiskt-program-2022/

Författarförbundet vill

  • att folkbiblioteken rustas för det demokratiska uppdraget
  • att minst ett bibliotek öppnas för varje som läggs ner
  • att alla elever ska ha tillgång till ett bemannat skolbibliotek
  • att de olika parterna, bland dem Sveriges Författarförbund, under regeringens ledning löser bibliotekens problem med e-böckerna
  • att Sverige får ett digitalt nationalbibliotek där det litterära arvet görs tillgängligt för alla
  • att inga folkbibliotek ska drivas av vinstdrivande företag.
Kategorier
bibliotek Författarförbundet nyheter

Rusta biblioteken!

BiS är glada att Sveriges författarförbund uppmärksammar bibliotekens prekära situation och tar avstånd från privatiseringar och nedskärningar. Vi ansluter oss till deras kampanj för satsningar på en likvärdig biblioteksservice över hela landet och skolbibliotek till varje elev!

BiS styrelse

Biblioteksdöden – en skam för Sverige!

Biblioteken är levande samlingsplatser för kunskap och bildning. Ändå sviktar förståelsen för deras betydelse och potential. På många håll utvecklas inte biblioteken, utan läggs ned. Sedan 1995 har mer än en fjärdedel av landets folkbibliotek och filialer försvunnit, och nedläggningarna fortsätter i oförminskad takt.

För att slippa ta ansvar vill en del kommuner privatisera. Men offentliga bibliotek har en nyckelroll att både försvara och utveckla det öppna samhället, i synnerhet när omvärlden hastigt förändras, människor blir osäkra om framtiden och kunskaper hotas av förfalskad information. Därför tar Sveriges Författarförbund 2020 initiativ till en bibliotekskampanj som kommer att avslutas under Bok & Bibliotek i Göteborg. Vi inbjuder alla att delta.

• Skapa likvärdiga bibliotek.

I Sverige ska alla ha tillgång till innehållsrika bibliotek med generösa öppettider och kunniga bibliotekarier där litteraturen står i centrum. Eftersom bibliotekens betydelse kommer att öka behöver de garanteras växande resurser för inköp, förmedling och läsfrämjande arbete. Över hela landet ska biblioteken vara kunskapssamhällets offentliga samlingspunkt, och bejaka människors olika erfarenheter, språk och kunskapsnivåer. För att tillgängliggöra hela det svenska litterära kulturarvet bör staten ta initiativ till ett digitalt nationalbibliotek som är öppet för alla.

• En skola, ett bibliotek.

Alla elever ska ha daglig tillgång till ett skolbibliotek med för ändamålet utbildad personal. Skolbibliotek är en pedagogisk resurs för hela skolan och förbättrar studieresultaten för eleverna. Ändå letar kommuner kryphål för att undvika skollagens krav. Detta kan inte få fortsätta. Läsning är bildningens grundfundament. Litteraturen ger unga människor förmåga att förstå komplicerade sammanhang, bearbeta svåra framtidsfrågor och forma egna livsåskådningar.

• Biblioteken – den femte statsmakten.

Biblioteken tillhör demokratins infrastruktur. De gör mänsklighetens gemensamma minnen och erfarenheter tillgängliga för alla. I biblioteken samlas alla ord och språk som behövs för vårt tänkande, för att ifrågasätta och förstå. Biblioteken är inte ämnade för privat företagande. Det är kommuner, regioner och stat som ska axla ansvaret. Det är hög tid att rusta biblioteken till att bli allmänhetens bro in i framtiden, till en mer sammanlänkad, kunskapsintensiv och kreativ värld.

Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget!

Kategorier
Författarförbundet nationell biblioteksstrategi

Sveriges Författarförbund engagerar sig i biblioteksdebatten

Gunnar Ardelius. Foto Cato Lein.
Författarförbundets ordförande Gunnar Ardelius. Foto Cato Lein.

Sveriges Författarförbund har varit aktiva i biblioteksdebatten på sistone. Förra veckan kommenterade förbundets ordförande Gunnar Ardelius privatiseringar av folkbibliotek i ett debattinlägg. Den här veckan utkommer de med en kritisk kommentar till KB:s arbete med Nationell Biblioteksstrategi och rapporten Den femte statsmakten.

 

Författarförbundet lyfter frågor om bland annat litteraturens roll på biblioteken, men även mycket mer:

I skrivelsen för vi allvarliga resonemang som speglar barn och ungas läsning, minoritetsspråken ställning, bibliotekens demokratiska uppdrag, digital läsning i relation till fysisk bok och resonerar om läsare och icke läsare, folkbibliotekens folkbildande uppdrag, arbetsplatsbiblioteken. Gapet mellan de som läser läsare och icke läsaren tornar upp sig som en klassfråga. Biblioteken kan göra mycket mer och samarbeta bättre. Regionbiblioteken kan ges mer stringenta uppdrag. Och författarna, översättarna och dramatikerna kan involveras mer som en tillgång i bibliotekens arbete.

Länkar:

Författarförbundet kritiserar regeringens utredning: ”Sagotanten behövs mer än någonsin”

Författarförbundets synpunkter på Nationell Biblioteksstrategi

Debattinlägg från Sveriges Författarförbund: ”Privatisera inte folkbiblioteken”

Tobias Willstedt

Kategorier
bis tidskriften Nacka kommun Nacka stadsbibliotek

Debattinlägg från Sveriges Författarförbund: ”Privatisera inte folkbiblioteken”

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAAxiell Services AB tar över driften av tre kommunala folkbibliotek i Nacka och sedan 2013 drivs resterande folkbibliotek av Dieselverkstadens bibliotek AB. Alla folkbibliotek i Nacka kommer från och med 2019 drivas av aktiebolag.

BiS har länge tagit ställning mot privatiseringar av folkbibliotek. Nu har även Sveriges författarförbund yttrat sig i ett debattinlägg mot privatiseringar skrivet av ordföranden Gunnar Ardelius:

Det finns flera skäl till att folkbiblioteken ska vara kvar i kommunal drift:

De offentliga biblioteken samverkar, det finns ingen skyldighet för andra bibliotek att göra det.

Samverkan handlar om demokrati, den ger alla samma tillgång till bibliotekens resurser, särskilt viktigt är det för medborgare utanför tätorterna.

Folkbibliotekens roll som mötesplats i samhället samt deras skyldighet att tillhandahålla information av olika slag är inte garanterade i en privat regi.

Bibliotekens uppgift att hjälpa personer med läshinder av olika slag, att tillhandahålla medier på olika språk, med mera, kräver specialkunskaper.

Personalen på offentliga bibliotek har rätt att kritisera verksamheten offentligt.

Lagen om meddelarskydd från 1 juli 2017, som garanterar de privatanställdas dylika rättighet inom vård, skola och omsorg, gäller inte för privatanställda på bibliotek.

Det är märkligt att ett företag med monopolställning på marknaden ska ta över driften av tre bibliotek i Nacka.

Det finns en stor risk för partiskhet som rimmar illa med folkbibliotekens uppgift i ett demokratiskt samhälle.

Sverige Författarförbund har ingen åsikt om privatiseringar i allmänhet. Men med nuvarande lagstiftning kan privatisering av folkbibliotek i förlängningen inskränka människors rätt till bildning och deltagande i det demokratiska samtalet.

Läs hela debattinlägget från Sveriges författarförbund. Se länk nedan.

 

 

Länkar:

Sveriges Författarförbund: ”Privatisera inte folkbiblioteken”

bis och Biblioteksbladet debatterar biblioteksprivatiseringar

Tobias Willstedt