Kategorier
biblioteksneddragningar demokrati Uncategorized Vad är ett folkbibliotek?

Det livsviktiga biblioteket

Litteraturprofessorn Lars Furuland, som avled 2009, var också en varm anhängare av folkbibliotekens arbete och betydelse. Under arbetet med att ordna hans arkiv och bibliotek hittade jag en artikel av honom, skriven i Uppsala Nya tidning 28/2 1996, vilken Uppsala stads- och länsbibliotek gjorde ett särtryck av, kallat ”Det livsviktiga biblioteket”.

Det talar om kultur och bibliotek som ett ”demokratiskt samhällsbygge”. ”I demokratins namn borde vi nu satsa mera än någonsin på folkbiblioteken” skriver Lars Furuland. Uppgiften är ”att underlätta för medborgarna att göra egna bedömningar och handla självständigt”.

Artikeln slutar:

”De senaste femton åren [1981-1996] har de kommunala biblioteken haft så hårda ekonomiska ramar att det äventyrat funktionerna som samhällets minne och medborgarnas utkikspost mot framtiden. Bestånden av nya böcker har blivit så magra att man inte längre skulle kunna tala om folkbibliotekens betydelse för den reella informations- och yttrandefriheten, om inte beställningsrätten från andra bibliotek existerade och sköttes på ett uppoffrande sätt. Men vi är farligt nära den punkt där de aktuella lokala bestånden är så nedprutade att bibliotekarier och låntagare hamnar i en beställningskarusell. /…/

Bokbeståndet på ett bibliotek (inklusive andra media och datormöjligheter) är ett samlat uttryck för samhällets intellektuella tillstånd. Under medieexplosionen, datoriseringen och den raska elektroniseringen av det informations- och kunskapsbärande materialet borde folkbiblioteken förstärkas och bli lokala knutpunkter i morgondagens Sverige: för litteraturupplevelser, kunskapsinhämtande och information.”

En bättre nyårshälsning till våra beslutsfattare kunde man väl inte sända?

Mats Myrstener

PS 30 januari 2016 invigs Furuland-rummet på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, som består av Lars Furulands unika bibliotek av svensk arbetarlitteratur, med vissa internationella utblickar, från Alfred Kämpe och Henrik Menander till Åsa Linderborg och Kristian Lundberg. Invigningen är öppen för besökare, läs mer nästa år på http://www.arbark.se

Kategorier
boktips

Furulands sista opus

Margareta Ståhl, arkivarie och konsthistoriker på mitt jobb, tipsade mig om att Lars Furulands sista artikel (vi tror det) var hans bidrag i den nyutkomna boken Fram träder arbetaren. En bok om arbetaren i bildkonsten i de nordiska länderna, som går att beställa från Arbetarnas kulturhistoriska sällskap (det finns ett sådant, medelåldern är t.o.m. högre än i BiS). AKS har gett ut boken som sin årsbok 2009, se länk
http://www.arbark.se/om/aks/
Går man med som medlem så får man boken gratis!
Mats Myrstener

Kategorier
Folkbildning litteratur och samhälle

Lars Furuland har avlidit

Lars Furuland, som var professor i litteraturvetenskap (särskilt litteratursociologi) i Uppsala avled den 1/12, 81 år gammal. Hans författarskap sträckte sig över många områden: barnlitteratur, arbetarförfattare, bokförlag och bokutgivning, regionallitteratur (Dalarna), kvinnliga författare, folkbibliotek. Han var en av de som ledde den s.k. litteraturutredningen på 1970-talet, som föregick den berömda kulturmålsparagrafen om ”kommersialismens negativa verkningar”, och han redigerade en antologi om folkbiblioteksforskning redan 1969.
Lars Furuland publicerade sig också i bis några gånger. Hans sista bok blev memoarerna ”Mina dagsverken” som kom förra året. Med honom går en epok av litteratursociologisk forskning och teoribildning i graven, en unik inspiratör, föredragshållare och folkbildare av den gamla stammen.
Mats Myrstener
för en längre presentation, se http://www.arbark.se/2009/12/lars-furuland-1928-2009/