Kategorier
bokförlag romer

Romskt bokförlag startat

ERG är ett nystartat romskt bokförlag, grundat av Fred Taikon, som sedan tio år också redigerar tidskriften Glinda (E Romani Glinda).
Första boken som ges ut handlar om den romska flickan Marie-Claude, skriven på dialekten Kelderash, med parallelltext på svenska. Det är skriven av hemspråksläraren Ramona Melker Taikon och fotografen Ann Eriksson, tidigare känd bl.a. för fotoreportage från Kurdistan.
Man planerar vidare att ge ut en romsk kokbok och en svensk-romsk ordbok.
källa: SvD dags dato

Kategorier
romer

Bibliotek för alla?

Med anledning av dagens nyhetsinslag om utvisning av romer och nedanstående pressmeddelande är det hög tid att ställa sig frågan, vad gör biblioteken för den romska gruppen? Böcker på romani? Tidskriften Glinda? Romska nationaldagen? Musik? Film?

Pressmeddelande
30 juli 2010
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Delegationen för romska frågor

Romers rätt – en strategi för romer i Sverige

Delegationen för romska frågor överlämnade i dag sitt betänkande ”Romers rätt – en strategi för romer i Sverige”, SOU 2010:55, till statsrådet Nyamko Sabuni. Delegationens direktiv har varit att med utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om att skydda och främja de mänskliga rättigheterna utreda samt vara pådrivande i arbetet för att förbättra
romers situation i Sverige.

Delegationen konstaterar att det råder en extrem och oförsvarbar
exkludering av romer från alla delar av samhället. Arbetslösheten bland
romer beräknas till cirka 80 procent, en majoritet av alla romer uppskattas
sakna komplett grundskoleutbildning, medellivslängden uppskattas vara
avsevärt kortare och romer är i princip helt frånvarande från det politiska
livet. Romer utgör den mest diskriminerade och missaktade av alla grupper i
Europa och Sverige, och förföljelse och marginalisering av romer är ett historiskt obrutet mönster från slaveriet i Rumänien på 1800-talet till dagens uppmärksammade massutvisningar i Västeuropa.

Romer i Sverige har ända in på 1960-talet nekats tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter som rätten till bostad, rätten att gå i skola och rösträtt. Delegationen konstaterar att det beror på en strukturell antiziganism, en antiziganism aldrig blivit tillbakamotad.

Delegationen anser att romers situation i Sverige är både mänskligt och ekonomiskt ohållbar, och föreslår en nationell strategi för romer som genomförs under en 20-årsperiod. Målet är att de romska barn som föds idag ska kunna gå ut i livet som 20-åringar med full jämlikhet. Ett sekretariat för romska frågor föreslås inrättas som motor för strategin. Strategin har tre huvudmål:
– Stänga välfärdsgapet mellan romer och andra grupper. Förslag: särskilda statsbidrag för stöd till romska barn i grundskolekompetens, gratis grundskolestudier för vuxna, hjälp till unga romer att få fotfäste på arbetsmarknaden, inrikta urbana utvecklingsprojekt på romer
– Häva romers maktunderläge. Förslag: fler politiskt aktiva romer,
inrätta en ungdomsledarakademi, inrätta en romsk kulturnämnd med ansvar för det romska kulturarvet, res en staty över Katarina Taikon
– Överbrygga förtroendeklyftan mellan romer och samhället. Förslag: inrätta en sanningskommission, uppdra åt DO att främja romers medvetenhet om sina rättigheter, inrätta strukturer för samråd, gör den internationella Romadagen 8/4 till allmän flaggdag.
Kontakt:
Maria Leissner
070-347 82 37

————————-
Läs mer
————————-
Webbsändning: Pressträff med Delegationen för romska frågor
(http://www.regeringen.se/sb/d/13301/a/150051)

————————-
Relaterade publikationer
————————-
SOU 2010:55 Romers rätt – en strategi för romer i Sverige
(http://www.regeringen.se/sb/d/12482/a/150025)

Noterat av Ingrid Atlestam