Tag Archives: föreningen bis

BiS yttrande till den nationella biblioteksstrategin

2015 fick KB (Kungliga biblioteket) i uppdrag att lämna förslag till en nationell biblioteksstrategi för att främja samverkan och kvalitetsutveckling inom det allmänna biblioteksväsendet. Arbetet med strategin ska slutredovisas 2019.

BiS har i många år efterlyst en biblioteksstrategi på nationell nivå. Förra året arbetade en mindre grupp inom föreningen fram ett förslag på synpunkter som föreningen har arbetat vidare på fram tills nu.

Nu har vårt yttrande skickats in till sekretariatet som arbetar med strategin på KB och BiS slutgiltiga synpunkter finns att läsa här på hemsidan.

I yttrandet efterfrågas bland annat att bibliotekens roll i det demokratiska samhället förtydligas (genom ett public service uppdrag), ett tydligare barnperspektiv (bland annat med anledning av att barnkonventionen förväntas bli lag) och en vidareutveckling av bibliotekariernas unika kompetens (genom satsningar på forskning och utbildningar). Läs om detta och mycket mera!

Länkar:

Nationell biblioteksstrategi – yttrande från BiS

Tobias Willstedt

BiS söker dig!

Föreningen BiS söker dig som vill vara med och ha en drivande roll i
föreningens framtid. Vi söker dig som vill kandidera till föreningens
styrelse.

Engagerar du dig i BiS har du all möjligheter att påverka de
biblioteksfrågor som du tycker är viktiga. Föreningen deltar i
biblioteks-, kultur- och samhällsdebatten genom tidskriften och andra
sammanhang så som salonger, men en aktiv förening kräver aktiva
medlemmar. Och en styrelse.

Mycket av styrelsearbetet klaras av på distans via e-post. Vill du
veta mer kan du antingen kontakta valberedningen eller någon ur
nuvarande styrelse. Kontaktuppgifter finns på
https://foreningenbis.com/foreningenbis/styrelse/

Kan du tänka dig att engagera dig i BiS eller känner du till någon
lämplig person? Kontakta valberedningen genom Jakob Nylin, e-post
jakob.nylin[at]gmail.com eller telefon 072 201 26 43.

Folkets bibliotek och professionens ansvar

Brukarmedverkan, volontärarbete och bibliotekets plats och engagemang i lokalsamhället är alltmer i fokus i många stadsdelar. Vilka insatser kan enskilda och föreningar göra på och för biblioteket? Hur resonerar man från bibliotekets sida och från volontärernas om vad man kan tänka sig att göra? Vilka krav ställer man  på varandra och hur görs avgränsningen gentemot det professionella arbetet? Randi Myhre och Gülüzar Tuna, Biblioteksvännerna i Biskopsgården, Mattias Reuterberg, bibliotekarie Biskopsgården och Ewa Skogsblad, bibliotekarie Rosengård reflekterar och samtalar med utgångspunkt från erfarenheter från Biskopsgårdens bibliotek i Göteborg och Rosengårdsbiblioteket i Malmö. Moderator är Ulla Forsén, Folkbibliotekens Vänner i Göteborg.

Så presenteras det seminarium där BiS är medarrangör på årets bokmässa. Det äger rum 13.00-13.45 på fredagen. Vi hoppas det kan bli början till ett fortgående och fördjupande samtal om volontärers och föreningars möjligheter att påverka och delta i bibliotekets verksamhet och bibliotekets förankring i lokalsamhället.

Vi inom professionen har upplevt hur synen på frivilliga krafters engagemang i biblioteksarbetet förändrats snabbt och radikalt under senare år. Från att ha varit något otänkbart och ur facklig synpunkt helt uteslutet har det nu blivit en självklar del av biblioteksvardagen när det gäller t ex läxhjälp, språkträning, datakurser och kulturarrangemang.

Kom till seminariet och låt sedan diskussionen gå vidare!

Ingrid Atlestam