Kategorier
bibliotek Nacka kommun Nacka stadsbibliotek privatisering

Avsaknaden av meddelarskydd på privatiserade bibliotek debatterades i Nacka

Den 21 maj debatterades biblioteksprivatiseringar i Nacka kommunfullmäktige, med anledning av en interpellation till kommunalrådet Hans Peters (C) som Vänsterpartiet i Nacka lämnat in. Interpellationen handlade om avsaknaden av meddelarskydd för anställda på bibliotek som drivs i privat regi, vilket vid årsskiftet kommer att gälla samtliga av Nacka kommuns sex bibliotek. Meddelarskyddet säkrar anställdas rätt att offentligt kritisera verksamheten och påtala missförhållanden utan risk för repressalier från arbetsgivaren, men i privat sektor omfattas de anställda inte av meddelarskyddet, utan har en lojalitetsplikt som hindrar dem från att uttala sig negativt om sin arbetsgivare. En uppdatering av lagen har utökat meddelarskyddet till att gälla även privat anställda inom vård, skola och omsorg, men uppdateringen omfattar inte anställda på privata bibliotek.

Vänsterpartiet hade i sin interpellation frågat Peters, som också är ordförande i kulturnämnden, om hur han ser på ”det demokratiska värdet i att stärka de privatanställdas meddelarskydd på alla [Nackas] bibliotek”, och vilka åtgärder Nacka kommun ska ta till för att säkra demokratiska rättigheter och meddelarskydd för både biblioteken som övergår i privat drift och de redan privatiserade. Hans Peters svarade att han inte var emot att uppdateringen av lagen skulle omfatta anställda vid bibliotek på entreprenad och att kommunstyrelsen förespråkat det i sitt remissyttrande angående utredningen som låg till grund för lagändringen. Dessutom svarade han att det är svårt att i efterhand kräva av entreprenörerna att de ska tillämpa meddelarskydd, men att de kan välja att göra det frivilligt. Peters tillade också att ”det, så vitt [han] känner till, inte har uppmärksammats någon konflikt/missnöje eller problem på Dieselverkstaden AB’s [den redan etablerade entreprenören, BiS anm.] tre bibliotek i detta avseende”.

Debatten som följde i kommunfullmäktige bjöd inte på några större överraskningar. V, företrätt av Rolf Wasteson, fick stöd från det lokala partiet Nackalistan och S. C backades upp av allianspartnern Oliver Rykatkin (M), som anklagade V för att misstänkliggöra den nya entreprenören (Axiell) redan innan avtalet trätt i kraft, och förklarade att kommunstyret inte valt att ”privatisera för privatiserandets skull”, utan för att man vill ha, som det heter, mångfald och kvalitet i verksamheterna. Detta motsades dock av Peters, som medgav att Nackas modell med kundval och upphandling som norm i kommunala verksamheter är ideologiskt motiverad. Angående Peters kommentar att han inte har blivit uppmärksammad på något missnöje hos Dieselverkstaden påpekade Wasteson att det pekar på själva betydelsen av meddelarskydd och att det är naivt att dra slutsatser om behovet utifrån avsaknad av för politiken synligt missnöje.

Förlusten av meddelarskydd är en av flera negativa konsekvenser som BiS har pekat på när det gäller biblioteksprivatiseringar. Debatten lär fortsätta, och BiS fortsätter bevaka frågan.

Martin Persson

(För den som är intresserad går det att titta på debatten i fullmäktige på Nacka kommuns webbplats. Där finns också handlingarna (interpellation och interpellationssvar) att ladda ned.)

Kategorier
digitala klyftan Vad är ett folkbibliotek?

Klyftig Platta? Besvikna barn!

I Bibliotek Plattans lilla blad med förhållningsorder och avgifter står , när det gäller tillgång till internet:
”Vår personal hjälper till med lånekort och uppkoppling. Däremot kan vi inte ge stöd när det gäller användning av program eller navigering på nätet”.
Nähä, hört talas om den digitala klyftan? Raka besked, besvära inte personalen, de navigerar bara analogt?
Visst, i varenda bibliotek diskuteras hur mycket man ska hjälpa till med det digitala, vilken kompetens och tid det är rimligt att personalen har till personlig vägledning i cyberrymden. Men att det är vår uppgift att göra så mycket som möjligt trodde jag var en självklarhet i biblioteksvärlden! Att överbrygga informations- och kunskapsklyftor är ju själva uppdraget, att då vägra visa vägen är väl nästan ett lagbrott?
Blev även förfärad då jag var på Dieselverkstan och blev vittne till hur tre barn, varav två med tillhörande vuxen, försökte använda de befintliga TV-spelen utan att lyckas och tillkallad personal inte heller fick igång något och inte ens beklagade detta eller tillkallade eventuell mer kompetent kollega eller ens såg åt den ensamma flicka som också knappade förgäves.
Visst ska vi ha massor av digitalt i biblioteken men lika viktigt är tid och kompetens att tillgängliggöra, annars bidrar biblioteken till ökade klyftor!

Ingrid Atlestam

Kategorier
Nacka stadsbibliotek

Politiskt styrda bibliotek (Nacka)

Igår svarade Annina Rabe på moderaten Tobias Nässéns inlägg i SvD. Nässén skrev bl.a.
”Biblioteken i Nacka får sin ersättning baserat på utförda prestationer när det gäller antalet besök, utlån och öppettider. Med grund i bibliotekspersonalens kompetens har en tydlig styrning bidragit till att Nackaborna är bland landets flitigaste biblioteksbesökare.”
Om nu verksamheten fungerar så bra, varför då omorganisera och ändra kan man fråga sig?
Annina Rabe skriver i sitt inlägg att en ”tydlig styrning” av politiker inte är en god grund för en fri biblioteksverksamhet.
Dessutom: kan verkligen politikerna ”styra” ett företag som Dieselverkstaden AB? Är inte det ett flagrant brott mot aktiebolagslagen?
Mats Myrstener

Kategorier
Nacka stadsbibliotek

Utlånen sjunker i Nacka

DN fortsätter idag rapportera från privatiseringen av folkbiblioteken i Nacka. Man har besökt Nacka forum och Dieselverkstaden, och konstaterar att besöken ökat markant, enligt SB är de 16,93/inv. i Nacka mot 7,30 för hela riket.
Boklånen har dock minskat, till under 2/inv. mot 4 för riket.
2008 byggde man om Nacka Forum, slängde ut ett antal gamla böcker och gjorde en trivsam cafémiljö, mer lik en bokhandel än ett bibliotek. Det svåra är dock att få folk att låna böcker, säger Kjell Arwe i intervjun.
Hur gör man då? Nacka tillämpar prestationsbaserad budget, och halva anslaget från kommunen bygger på antal boklån?
-Vi har tittat jättemycket på hur bokhandlarna gör. Filmer är gratis utlån idag. Förseningsavgifterna har vi slopat. Man slipper betala dom om man istället lånar fem nya böcker! Om de sedan aldrig läser dom eller lämnar tillbaka dom direkt spelar ingen roll.
Ett intressant sätt att höja statistiken på, onekligen.
Samtidigt konstateras i artikeln att privatiseringar av folkbibliotek i Sverige knappast är någon trend. När Linköping tidigare i år la ut sina bibliotek på anbud fick man så få seriösa att kommunen bestämde sig för att fortsätta driften, som entreprenör!
-Vi fokuserar på kunden, säger Per Perstrand på Dieselverkstaden. Här är det ingen som hyssjar, man får dricka kaffe och man kan låna böckerna samma dag som de kommer ut i bokhandeln.
Själv är jag lite dubbel inför detta. Nog gäller det att hänga med i förändringen för folkbiblioteken. Frågan är bara hur? Och hur gör vi för att slippa vara statistikslavar?
källa: DN dagens datum (ännu ej på nätet)
Mats Myrstener

Kategorier
Nacka stadsbibliotek privatisering Svenska boklån AB

Bibliotek till salu

Nu kommer det besked som jag själv egentligen bara gått och väntat på. Nacka kommun lägger ut alla kommunens sex bibliotek på upphandling. Inget oväntat för dem som haft lite insyn i hur kommunen har arbetat senaste åren. Tydligen vill man gärna att personalen på biblioteken själva skall ta över verksamheten genom en så kallad avknoppning. Mig skulle det inte förvåna om Dieselverkstadens aktiebolag tog över skötseln över fler av biblioteken i kommunen. Kanske Svenska Boklån AB känner för ett nytt försök på den här marknaden?


Läs hela artikeln om upphandlingen i NVP.

Tobias Willstedt