Kategorier
BiS föreningen bis tidskriften bissalong

Save the date – BiS bjuder in till årsmöte och salong

Vad gör föreningen BiS?Föreningen Bibliotek i Samhälle håller årsmöte i Stockholm lördagen den 10 mars 2018 kl. 10−16.

Lokal: ABF-huset, Erlanderrummet, Sveavägen 41, Stockholm,
T-banestation Rådmansgatan.

10−12 och 14.30−16: Årsmötesförhandlingar
12−13: Lunch på egen hand.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före
årsmötet.
13−14.30: Salong! Tema: privatiseringar. Mer information publiceras närmare på BiS hemsida och på Facebook.

Till salongen är även icke medlemmar välkomna!

För anmälan och dagordning se länk.

Länkar:

BiS årsmöte 2018 – dagordning och anmälan

Tobias Willstedt

Kategorier
BiS föreningen bissalong Nationell bibliotekspolitk nationell biblioteksstrategi Uncategorized

Vinna eller försvinna? – vad behövs i en nationell biblioteksstrategi?

ny-svensk-biblioteksstrategiVälkommen till Bibliotek i Samhälles salong i samband med BiS årsmöte! Även icke medlemmar är välkomna!

Lördag 11 mars kl. 13-14.30 i ABF-huset, Erlanderrummet, Sveavägen 41, Stockholm, T-banestation Rådmansgatan.

Under våren ska arbetsgruppen för den nationella biblioteksstrategin lägga fram sin fördjupade omvärldsanalys. En grupp bisare träffades i augusti 2016 och diskuterade fram ett första utkast till yttrande från BiS. Det har sedan kompletterats och vidareutvecklats. Nu ska vi ta ytterligare ett steg och försöka komma fram till vad som saknas i det material som arbetsgruppen för en nationell biblioteksstrategi hittills har producerat.

Inledare: Krister Hansson, utredare och tidigare chef för Regionbibliotek Stockholm och Nick Jones, bibliotekschef i Huddinge kommun.

Välkommen också till BiS årsmöte i samma lokal kl. 10-12 och 14.30-16!

Anmälan till årsmötet till lena.a.lundgren[at]gmail.com.

Engagera dig tillsammans med oss i viktiga biblioteksfrågor!

Länkar:

KB – Bibliotekssamverkan

BiS årsmöte 2017

Nationell biblioteksstrategi – förslag till synpunkter från föreningen BiS

Vad händer med Sveriges nationella biblioteksstrategi?

BiS styrelse

Kategorier
BiS föreningen Uncategorized

Engagera dig i BiS styrelse

vad-gor-bisLördag 11 mars håller BiS årsmöte i ABF-huset i Stockholm. På detta möte väljer föreningen styrelse för 2017 och vi uppmuntrar nu alla som är intresserade av att delta i ett sådant arbete att anmäla intresse.

Men vad gör vi i föreningen egentligen?

Föreningen Bibliotek i Samhälle (BiS) vill på socialistisk grund – men partipolitiskt obunden – verka för ett demokratiskt samhälle och ett biblioteksväsen till för alla.  Detta arbete yttrar sig på olika sätt – föreningen är aktiv i samhällsdebatten genom vår tidskrift och andra kanaler, vi har en levande föreläsningsverksamhet och ett omfattande internationellt arbete (genom åren har vi genomfört projekt i Sydafrika, Västsahara och Palestina).

Styrelsen träffas ungefär fyra gånger om året i olika delar av Sverige. För den intresserade som undrar vad som brukar avhandlas på styrelsens möten, så kan det vara en tanke att titta närmare på styrelsens protokoll som finns tillgängliga här på hemsidan.

För frågor eller anmälan av intresse kontakta BiS valberedning representerad av Barbro Bolonassos. Se länk nedan.

Länkar:
Kontakta valberedningen genom Barbro Bolonassos

Nyfiken på BiS historia?

BiS årsmöte 2017

Styrelsemötesprotokoll

Tobias Willstedt

Kategorier
BiS föreningen bis tidskriften bissalong Uncategorized

BiS-salong i Lund! Ett samtal om biblioteksrummet och dess betydelse för lokalsamhället, stadsmiljön och demokratin

Hur ser dagens folkbiblioteksrum ut? När och hur är det öppet och hur samsas läsfrämjande och utbildningsinriktade verksamheter med andra kulturella aktiviteter på våra folkbibliotek? Vad innebär utvecklingen mot fler meröppna eller personallösa bibliotek för biblioteket som en demokratisk institution eller ett rum för demokrati, och för bibliotekets potential i relation till lokalsamhället och till övergripande samhälleliga strukturer och processer, till exempel gentrifiering och migration?

I samband med Bibliotek i Samhälles årsmöte den 12 mars bjuder föreningen in till salong! BiS har bjudit in två skribenter från senaste numret av tidskriften bis, Jennie Gustafsson och Lisa Engström, för ett samtal om biblioteksrummet och dess betydelse för lokalsamhället, stadsmiljön och demokratin.

Salongen äger rum på Hemgården i Lund, Kiliansgatan 11, klockan 13–14:30.

Samtalet modereras av Martin Persson, BiS, och mynnar ut i en gemensam diskussion.

Medverkande

Lisa Engström
Lisa Engström har i sin masteruppsats, Bara mera öppet? Hur meröppet förändrar biblioteket som social praktik – en användarstudie (2015), studerat meröppna bibliotek i Skåne och hur folkbiblioteket och bilden av folkbiblioteket påverkas av meröppet-utvecklingen. Lisa är nybliven doktorand på Det Informationsvidenskabelige Akademi, Köpenhamns universitet, där hon fortsätter undersöka meröppna bibliotek i ett avhandlingsprojekt. Lisa har även arbetat som bibliotekarie på det meröppna biblioteket i Klostergården, Lund.
Jennie Gustafsson
Jennie Gustafssons masteruppsats heter Kittel, hjärta eller nav: en kritisk diskursanalys av ett folkbiblioteks stadsdelsutvecklingsuppdrag (2015) och är en studie av IdéA, en mötesplats i stadsdelen Drottninghög, Helsingborg. Utifrån intervjuer med anställda och styrdokument analyserar Jennie folkbibliotekets roll i stadsutvecklingen och synliggör de språkliga processer som legitimerar och tolkar bibliotekets uppdrag. Jennie arbetar som bibliotekarie på Malmö stadsbibliotek.
Martin Persson
Martin Persson är aktiv inom BiS och en av redaktörerna för tidskriften bis. Han arbetar på Universitetsbiblioteket i Lund, men börjar i april som doktorand, också på Det Informationsvidenskabelige Akademi. Hans avhandlingsprojekt handlar om fildelning av forskningspublikationer.
Kategorier
BiS föreningen

BiS bjuder in till årsmöte lördag den 14 mars i Stockholm.

BiS bjuder in till årsmöte lördagen den 14 mars i Stockholm.
Plats: Tideliusgatan 39, nb.

Årsmötesförhandlingar kl. 10 – 13 och kl. 15 – 17. Efteråt går vi ut och äter.

Kl 13 – 15: Diskussion
”Kommersialismens negativa verkningar”
1974 års kulturpolitiska mål hade en uppmärksammad målsättning om att kulturen skulle motverka kommersialismens negativa verkningar. Detta mål står inte kvar i dagens kulturpolitik – till mångas förtret och andras glädje. Idag samarbetar biblioteken i allt större utsträckning med kommersiella aktörer. Det kan handla om sponsring, att biblioteken låter bokhandlare sköta bokinköpen åt dem eller att allt från metadata till e-böcker licenseras från kommersiella aktörers databaser. Vad får detta för konsekvenser för det oberoende biblioteksväsendet? Tobias Willstedt går igenom frågeställningarna som också resulterade i bis 2015:01 med temat kommersialismens negativa verkningar.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Motioner publiceras på hemsidan. Ärenden som det ej motionerats om kan upptas på dagordningen om en tredjedel av närvarande medlemmar samtycker. Föreningen betalar resekostnader med tåg/buss upp till 400 kr. Välj billigaste varianten!

Anmäl deltagande till Lena Lundgren, e-post lena.a.lundgren@gmail.com. Tala också om om du vill följa med och äta middag efteråt!
Välkommen! Styrelsen

Dagordning för årsmötet

1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare
2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
3. Fastställande av dagordning
4. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014
5. Ekonomisk rapport, bokslut och revisionsberättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassören
7. Föreningens och tidskriftens framtid
8. Tidskriften
9. Verksamhetsplan 2015
10. Motioner. Ev. motioner läggs ut på BiS hemsida (URL foreningenbis.com)
11. Fastställande av budget för 2015
12. Fastställande av medlems- och prenumerationsavgifter för 2016
13. Val av ordinarie styrelseledamöter på 1 år
14. Val av suppleanter på 1 år
15. Val av kassör på 1 år
16. Val av två revisorer på 1 år
17. Val av valberedning på 1 år
18. Västsaharaprojektet
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande