Etikettarkiv: arbetsmiljö

Året enligt BiS

bis header2017 är på väg att ta slut och det kan vara läge att avrunda detta turbulenta år med lite reflektion. Vad har hänt under året, och vilka har varit de frågor som upptagit BiS och våra medlemmar och prenumeranter? Vad vi kan se rent allmänt är att vår hemsida har haft mer aktivitet än någonsin, med fler besökare än något annat år. Och ämnen som har intresserat många har varit högerextremism, dålig arbetsmiljö och biblioteksprivatiseringar. Utvecklingen i USA under Trump har också engagerat.

Här kommer en lista över vilka inlägg som har varit mest lästa på foreningenbis.com under varje månad 2017. Vilket säger något om vad som har varit årets viktigaste händelser och debatter:

Internationella bibliotekets framtid är osäker och många röster höjs till protest. Den lösning som Stockholm stadsbibliotek förespråkar, att integrera IB:s verksamhet i resten av biblioteksverksamheten fårkritik inte minst från personalen.

Sen Donald Trump vann det amerikanska presidentvalet har de amerikanska biblioteks- och informationsaktivisterna förberett sig för kamp. Hur ser det ut efter att den nye presidenten börjat genomföra sin politik?

DN rapporterar om hur bibliotekarier i Nacka har utsatts för påtryckningar och dödshot efter att avböjt prenumerationer på tidningen Nya Tider. En tidning som Expo beskriver som ”djupt förankrad i den rasideologiska miljön”. Detta sker kort efter att en bibliotekarie på Ekerö bibliotek har utsatts för hot efter att biblioteket inte köpte in Massutmaningen av Tino Sanandaji, en bok som kramas om av högerextrema aktivister. Situationen eskalerade tills biblioteket i Ekerö valde att ta in väktare för att garantera säkerheten i biblioteket.

BiS gör ett ställningstagande mot Bokmässan:

Värden som jämlikhet, likvärdighet och social rättvisa är grundläggande för vår offentliga verksamhet och inte minst för de offentligt finansierade biblioteken. Bokmässan har alltid gjort anspråk på att vara en mässa för Sveriges bibliotek och därför ser vi stora frågetecken nu när mässan väljer att släppa in en organisation som hämtar sin inspiration från rasideologi på mässgolvet. BiS anser att en gräns är passerad och vi tänker inte bidra till fortsatt normalisering av högerextremistisk propaganda. Vi kommer inte dela plattform med en organisation som Nya Tider. […]

KB:s biblioteksstatistik visar på en bred nedgång av användandet av bibliotekens tjänster som bara delvis kompenseras av ett ökat användande av bibliotekens digitala tjänster. Samtidigt fortsätter antalet folkbibliotek att sjunka och vi ser att många skolor fortfarande saknar bemannade skolbibliotek.

Axiell Services AB tar över driften av tre kommunala folkbibliotek i Nacka och sen 2013 drivs resterande folkbibliotek av Dieselverkstaden bibliotek AB. Alla folkbibliotek i Nacka kommer drivas av aktiebolag men samtidigt visar Nacka kommuns egna utvärdering inga positiva effekter av att ha biblioteken på upphandling.

Recension av Marika Alnengs bok Folkbibliotek i förändring:

I inledningen av Marika Alnengs bok Folkbibliotek i förändring mejslas en bild av vår föränderliga samtid ut. Vi känner alla igen den: Filterbubblorna har gjort oss faktaresistenta. Världen har blivit global men samtidigt fragmenterad och komplex. […]

Vad finns det för alternativ till Bokmässan i år?

En av årets stora kulturdebatter har gällt den högerextrema tidningens Nya tiders närvaro på Bokmässan i Göteborg. Olika författare, förlag och grupper har meddelat sin hållning i frågan och så även BiS. […]

Hur står det till med arbetsmiljön på svenska bibliotek? Fackförbundet DIK rapporterar återigen om stora brister. Högerextrema krafter försöker påverka bibliotekens inriktning genom hot.

Stök och oro på bibliotek har återigen uppmärksammats på dagspressens debattsidor. Bibliotekspersonalens dåliga kontakt med beslutsfattare är ett problem menar BiS-medlemmen Mats Myrstener i denna replik till kulturborgarrådet Roger Mogert.

Inlägget är en replik till Thord Erikssons text ”Prestera bättre, BiS!” och är vår senaste kommentar i debatten om biblioteksprivatiseringar.

USA:s kommunikationsmyndighet FCC har röstat för att ta bort den så kallade nätneutraliteten. Beslutet väcker protester, inte minst bland landets bibliotek.

Tobias Willstedt

Rum för alla men inte allt

omslag 201504

Denna artikel är hämtad ur bis 2015:04 med tema Biblioteksrummet. Omslag Balsam Karam

 

Sommaren 2015 blossade debatten om ”tysthetsnormen” på bibliotek upp i svensk media. Med anledning av detta skrev Ingrid Atlestam en tillbakablickande text i bis 2015:04 om Göteborgs folkbibliotek som visar att problemet inte är något nytt och inte är bibliotekens.  När debatten nu går i repris så publicerar vi Atlestams text igen.

Debatten om bibliotek, tystnad och hot förs som om det är något nytt, men problemen är lika gamla som folkbiblioteken och har alltid speglats i det samhälle och den lokal biblioteket finns i. Ett tydligt exempel på detta är bibliotekshistorien i en från början hårt segregerad stad som Göteborg.

Under den senare delen av 1800-talet växte Göteborg snabbt och följden blev  arbetslöshet, trångboddhet, fattigdom och spritmissbruk. Under denna tid uppehöll sig dessutom under längre eller kortare tid en miljon människor i Göteborg på väg till Amerika. Rädslan för social oro och revolution var anledningen till flera av de donationer som är knutna till namn som Sahlgren, Röhss, Ekman, Dickson, Renström och Chalmers. I stadsfullmäktige var diskussionen i flera decennier livlig om vad som var stadens ansvar och vad som av moraliska och ekonomiska skäl borde skötas genom privata initiativ och välgörenhet.

Trevnad för fostran

En av donationerna var Dicksons för byggande av arbetarbostäder. Enligt donatorn skulle hyresvinsten till nio tiondelar användas till nya hus och en tiondel till ”sådana nyttiga och behöfliga inrättningar, som afse arbetarklassens förmån och förbättring i gudsfruktan, sedlighet och kunskaper”. 1.

Formellt började den göteborgska folkbibliotekshistorien vid Dicksons stiftelses möte den 8 maj 1861. Det är även den äldsta dokumenterade användningen av ordet folkbibliotek. I protokollet från mötet står att ”brukspatronen James Dickson, hade för afsikt att inrätta ett ’Folk-Bibliotek’, hufvudsakligen för arbetareklassen och att han för sådant ändamål önskade hyra två lägenheter”. Så blev det och Göteborgs Stads Folk-Bibliothek på Haga Östergata invigdes på nyårsafton 1861. Ena lägenheten var biblioteks- och läsesal  med 24 läsplatser och den andra, ett rum och kök, bostad för föreståndaren. Donatorn hade bestämt att biblioteket skulle ligga på andra våningen för att inte störas av oväsen från gatan och att det skulle vara hemtrevligt. Dåtidens press beskriver biblioteket noga och mycket positivt och det sägs alltid vara fullsatt.

Om besökarna skriver bibliotekarien i sin 25-årssummering att hälften av dem tillhörde arbetarklassen. Dessutom var det  ”studerande ynglingar” och ”skolpojkar”. Under många år var männen helt dominerande men ”något ensamt äldre fruntimmer har det även varit till glädje därigenom att det kunnat med någon roande bok förkorta mången enslig stund”. Sönderrivna, kladdiga och förkomna böcker är ett problem redan från början. En vaktmästare anställs och har bland annat som uppgift att hålla ordning på pojkarna. Trots att lokalen var mycket kall måste besökarna lämna sina ytterkläder till honom, vilket hade en ”förädlande inverkan på brushuvudena”.

I Redbergslid, en annan arbetarstadsdel, hölls 1896 ett möte som blev starten för inrättandet av skolbibliotek för att motverka det tilltagande ”fördärvet, i synnerhet bland pojkar … som … drevo omkring på gatorna och gjorde ofog”. Dessutom rökte de och köpte dålig litteratur.

Redan 1882 inrättade stadens spritmonopol, som hade ”sedlighet framför vinst” som motto, det första läsrummet. Syftet var att få arbetarna att välja läsning framför kreditsupande på väg hem från arbetet. Läsrummen sköttes av sjömansänkor, som även höll med varma drycker och enklare sjukvård. Tvättställen som fanns i läsrummen togs bort eftersom de användes för ”hel toalett” istället för att bara tvätta händerna.

Vid James Dicksons död 1873 blev Dicksons stiftelse ägare till biblioteket och förblev så till 1950. För ”arbetareklassens höjande” testamenterade Dickson pengar till det som när det invigdes 1897 var Skandinaviens först folkbibliotekshus, Dicksonska folkbiblioteket, numera Allégården. Kravspecifikationen inför byggandet var mycket detaljerad. Husets skulle innehålla tidnings- och läsrum väl överblickbart från föreståndarinnans plats. Dessutom ”ett mindre rum för allvarliga studier” och om det fanns plats ett ”särskilt rum för kvinnor” och tambur med plats för hundra besökares ytterkläder. Pressen var imponerad av det nya huset och beskrev det som ett ”småborgarehem”.

Toaletterna kom att ligga i en särskild byggnad då det inte ansågs lämpligt att ha något så simpelt inne i själva biblioteket. Det särskilda rummet för kvinnor användes mycket lite och blev istället studierum. Föreståndarinnan och hennes biträde och vaktmästarfamiljen bodde i huset fram till moderniseringen på 30-talet. Då installerades vattentoaletter och varmvatten, vilket var mycket uppskattat av hagaborna som oftast saknade bådadera. Två systrar som brukade sköta all sin tvätt i biblioteket blev av misstag inlåsta en natt.

Problemen med de stökiga pojkarna var tidvis mindre då de forna bullrande och bångstyrige pojkarne hade vuxit både i sig och till sig; de hade förvandladts till städade ynglingar – bevisande, hvilket välsignelsebringande inflytande ett välordnadt folkbibliotek förmår att utöfva på de unga. Men man tog in extra vaktmästare för att hålla ordning helgdagskvällar, exempelvis nyårsafton, då det var fullsatt och livligt.

År 1902 öppnades Redbergslids bibliotek och 1903 Majornas. De är landets första kommunalt finansierade folkbiblioteksfilialer. Båda låg i lägenheter på andra våningen med föreståndarinnorna boende i lägenheten intill. Viktigt var att biblioteken skulle vara hemlika och trivsamma. Besökarna var många och medan man i Redbergslid arbetade med en ordentlig och stadgad arbetarebefolkning, var det en mer svårhanterlig publik i Majorna, det var sjömän och mindre bofast folk, så att redan första året förlorade man en del böcker och längre fram fick man anställa en särskild ordningsman om eftermiddagarna.

De flesta besökarna var pojkar. Åldersgränsen var 17 år för lånekort och 14 år för att få läsa på plats. Ofta var det så fullt att vaktmästaren fick ordna kö och se till att även flickor kom in. Fler liknande filialer öppnades och alla låg i arbetarstadsdelar. Borgarklassen hade ju ett eget pampigt bibliotek i Vasastaden, Stadsbiblioteket, som sedan blev UB.

Den första barnavdelningen öppnades på Majornas bibliotek 1928. Ungefär samtidigt infördes systemet med öppna hyllor på alla bibliotek, det vill säga man kunde själv leta bland böckerna istället för att beställa fram dem enligt katalogen.

Skilda rum

Tolereds bibliotek, som öppnade 1952, var av en ny typ. Ingen personal bodde längre i biblioteken. På 30-talet hade de första utbildade folkbibliotekarierna anställts. Aftonposten skrev entusiastisk under rubriken ”Göteborgs nyaste folkbibliotek imponerande mönsteranläggning”:

I fråga om inredning och utrymme var det som visades upp minst sagt imponerande för att inte säga förbluffande … här finns utlåningsavdelningar för barn och vuxna, här finns också en stor samlingssal, läsrum, föreläsningssal, lokaler för studiecirklar och till och med en musiksal.

Detta, det första nya folkbiblioteket i Göteborg på 25 år, hade en yta på  500 kvadratmeter och separata ingångar till barn- och ungdomsavdelningen respektive vuxenavdelningen. Tolereds bibliotek blev även först med filmvisningar. De var till en början tänkta för vuxna, men det kom att bli filmer för barn som sedan, innan TV slog igenom, under många år lockade stora skaror till biblioteken.

I samma hus som Toleredsbiblioteket fanns det mycket omdiskuterade ungdomskaféet Pam Pam. Enligt kritikerna satt ungdomarna bara: ”De blir håglösa, passiva och struntar i föreningsarbete, de skriker skränar, röker och har mössorna på. De sjunger till och med!” Den ambitiöse innehavaren av kaféet försvarade verksamheten som bland annat omfattade tidskrifter från biblioteket och konstutställningar. Sedan följde flera bibliotek med separata lokaler och ingångar till barn- och ungdomsavdelning. Ofta i anslutning till samlingssalar, ungdomsgård och dylikt.

Helt problemfritt var inte detta. Exempelvis Guldhedens bibliotek tvingades, efter flera polisingripanden med störande tonåringar, stänga den separata ingången och anställa en vaktmästare för att kontrollera att de som kom hade lånekort.

Familjebibliotek

Det första biblioteket byggt efter ett nytt sätt att tänka var Kyrkbyns som öppnade 1956. Det består i princip av en enda stor utlåningshall, istället för skilda rum för barn, vuxna, läsesal och expeditionsdiskar. Dessutom försågs det med trädgård och akvarium, det senare en trend som ersatte den med öppen spis, vilket både Guldhedens och Högsbo bibliotek utrustats med. Sedan barnavdelningar infördes hade antalet kvinnor som besökte biblioteken ökat, men lika många som männen blev de inte förrän på 50-talet.

Kortedala bibliotek, 1959, blev inte bara den största filialen utan även den första där idén om familjebiblioteket, allt i ett flexibelt rum, genomfördes helt. Tanken var att lokalen skulle kunna anpassas till stadsdelens skiftande åldersstruktur, att hela familjen skulle gå tillsammans, inte till skilda ingångar och låneexpeditioner. Ideologin gick hand i hand med ekonomin, ett bibliotek utan mellanväggar var billigare att bygga och lättare att överblicka och hade färre diskar att bekvinna.

Kortedala bibliotek var det första med en tonårsavdelning, tonåring var ju ett helt nytt begrepp på 50-talet. När Tolereds bibliotek lades ner ett knappt decennium efter att Kortedala öppnat konstaterades i bibliotekets personaltidning ”att det var kusligt att märka hur det som då lovordades som mönsterbibliotek nu kändes föråldrat.”

Så följde ett nytt eller flyttat bibliotek varje år till en bit in på 1980-talet i alla snabbt växande miljonprogramsområden. Familjebibliotek, om än i något modifierad form, var en självklarhet. Bättre bostadsstandard, skolor och andra institutioner gjorde att behovet av läsesalar och studieplatser minskade. Men biblioteken blev allt mindre till ytan medan verksamheten blev mer varierad. Enrumsbiblioteken blev så småningom ofunktionella.

Alla biblioteken hade och har till och från problem med sysslolösa ungdomar som söker sig dit i brist på andra öppna lokaler. Det var inte alltid man låter sig stoppas av låsta dörrar. Värst drabbades Redbergslids bibliotek, som en natt 1957 vandaliserades av berusade ungdomar. Inbrott, handgemäng och skadegörelse hör inte till vanligheterna men förekommer på de flesta bibliotek då och då.

Lösningen av de akuta problemen blev – och har fortsatt genom åren varit – polis, vakter av olika slag, fritidsledare, begränsning av öppettiden, krav på uppvisande av lånekort etcetera. Hela tiden har man parallellt med ordningsproblemen diskuterat och bekymrat sig om ungdomarnas läsning och arbetet för att öka den.

Att utlåningen till stor del består av av barn- och ungdomsböcker, är en föga tröst, då så många ungdomar antingen inte söker sig till biblioteken eller väljer att använda dem till annat än vad de var avsedda för.

Öppna dörrar

År 1967 öppnade det nya huvudbiblioteket vid Götaplatsen, då det mest öppna biblioteket i Europa. Idéprogrammet inför arkitekttävlingen hade rubriken ”Öppna dörrens politik”. Somliga menar att först då blev det ett bibliotek för alla. Inte bara för arbetarklassen såsom det i Haga. Dicksons välgörenhetsinrättning blev det kommunala Stadsbiblioteket. Succén var enorm.

Alla var dock inte välkomna, ganska omgående tvingades man kontakta narkotikapolisen och anställa vakter på grund av en omfattande droghandel. Personalen protesterade mot att vakterna då de ”lämnas fritt bedöma klädsel, frisyr, utseende, nationalitet. Hela kategorier diskrimineras och kan avvisas för att de ’ser misstänkta ut’”. Även andra bibliotek har har till och från problem med narkotikahandel.

Efter många års klagomål på brist på läsplatser och för hög ljudnivå är Stadsbiblioteket nu om- och tillbyggt. Nu finns färre böcker men fler studierum, mer läsro och nya mötesmöjligheter.

Till var och en efter behov är en tulipanaros

Idén med familjebibliotek är nu till stor del övergiven. Man har insett att ett bibliotek återigen behöver flera avskilda rum för att kunna hantera alla de olika verksamheter som nu bedrivs och alla de krav som ställs på folkbibliotek. Mycket av de problem som nu diskuteras med höga ljudnivåer och annat störande beror på att lokalerna inte räcker till och inte är tänkta för en så mångfacetterad verksamhet. Delvis är vi tillbaka till läget för hundrafemtio år sedan vad gäller trångboddhet, arbetslöshet, sociala och ekonomiska klyftor. Bibliotekets uppdrag är återigen mycket kompensatoriskt. Det ska erbjuda de media, den studiemiljö, den trygghet och den tekniska utrustning som många inte har egna resurser till. Dessutom ska det vara en ersättning för alla de mötesplatser som stängts eller avgiftsbelagts, som fritidsgårdar, parklekar och olika dagverksamheter. Därtill kommer alla hemlösa, missbrukare och de som inte längre har tillgång till den psykvård de behöver, som finner en fristad på biblioteket men som kanske stör andra.

Situationen är alltså inte ny, men pressen på biblioteken att fylla alla dessa vitt skilda behov samtidigt som man får allt mindre resurser är ohållbar på många håll. Men det är ett samhällsproblem, inte ett biblioteksproblem. Många bibliotek tar också itu med det genom att engagera sig i lokalsamhället och visa vad man har att erbjuda men också vad andra kan och borde göra, såväl i biblioteket som i andra sammanhang.

Man kommer ingen vart genom att bara påtala att det ska vara tyst och förfasa sig över vad som ibland händer i biblioteksmiljön. Kräv ändamålsenliga lokaler och rimliga personalresurser! Håll fast vid kärnverksamheten och försök inte göra allt för alla! Samarbeta med lokala krafter såväl frivilliga som socialtjänst, polis, vaktbolag, föreningar med flera.

I Frankrike har 72 förortsbibliotek, främst i Paris, bränts ner och vandaliserats sedan 1996. Varför? I boken Why are people setting fire to libraries? Social violence and written culture (Denis Merklen & Numa Murard, 2013) görs ett försök att förklara. Det handlar om frustration, utanförskap och protest mot makten. Trots att biblioteket och dess ofta djupt engagerade personal erbjuder så många lättillgängliga möjligheter och verkligen ”vill väl” och själva ser sig ”stå på folkets sida” uppfattas de som en symbol för ett förtryckande system och en skriftkultur många inte ser sig vara del av. ”De ger oss bibliotek för att få oss att somna, få oss att sitta lugnt och fint i våra hörn och läsa sagor. Vi behöver inga böcker. Vi behöver arbete.”

Det är säkerligen stora skillnader vad gäller såväl biblioteken som klassamhället mellan Frankrike och Sverige. Men med ökande klyftor är det helt avgörande på vilken sida biblioteket uppfattas stå. Nischbibliotek, tunnelbanebibliotek och meröppna bibliotek kan väl fylla en viss funktion, men för vem? Det är många fullsorterade mångspråkiga bibliotek med gott om utrymme och personal som behövs. Någon utveckling som den i Frankrike är förhoppningsvis inte på gång. Men för att det inte ska gå dit hän är det nödvändigt att vi analyserar, agerar och samarbetar.

Och det är väl ingen risk att Dicksons välgörenhetsinrättning kommer tillbaka?

Ingrid Atlestam

  1. (Samtliga citat är från arkivmaterial som citeras i Fullbokat: Göteborgs
    folkbiblioteks historia 1862–1997 (Atlestam, 1997))

Länkar:

Replik till kulturborgarrådet Roger Mogert

Läs äldre nummer av bis

Köp lösnummer av bis

Replik till kulturborgarrådet Roger Mogert

Stök och oro på bibliotek har återigen uppmärksammats på dagspressens debattsidor. Bibliotekspersonalens dåliga kontakt med beslutsfattare är ett problem menar BiS-medlemmen Mats Myrstener i denna replik till kulturborgarrådet Roger Mogert.

Roger Mogerts debattinlägg i SvD 12 oktober har debatterats livligt i pressen. Det innehåller en hel del goda synpunkter. Men i huvudfrågan: den om bråk och oroligheter på biblioteken, där väljer han att missuppfatta frågan i sak.

Jag har själv arbetat på bibliotek i nästan fyrtio år, och det är knappast vetgiriga och kunskapstörstande grabbar som Roger Mogert som biblioteket försöker mota ut. Nej sådana tas emot med öppna armar! Men när biblioteken hemsöks av individer och gäng vars enda syfte är att provocera och förstöra så måste man agera.

Problemen bör tas på allvar. På Kista bibliotek, för några år sedan valt till ”världens bästa folkbibliotek”, har man, som jag har förstått, stora problem med ordningen särskilt på kvällstid. Lösningen är naturligtvis att ha en vakt ständigt patrullerande på biblioteket. En fråga till Roger Mogert vore väl då: Är du beredd att skjuta till sådana pengar, så att Stockholms bibliotekarier kan få arbeta i en lugn och trygg arbetsmiljö i fortsättningen?

När folkbiblioteken någon gång förekommer i media, så är det nästan alltid med negativa förtecken. När bibliotekschefen Johanna Hansson i TV:s Opinion Live i samband med biblioteksmässan tvingades försvara bibliotekens mångsidiga arbete var det mot en närmast rabiat Janne Josefsson, som anklagat bibliotek för att framförallt ”bränna böcker”. Hade Josefsson vetat hur man arbetar på ett bibliotek så hade han naturligtvis förstått att gamla och utgallrade böcker tyvärr – måste brännas. Ett alternativ skulle väl annars kunna vara att gräva ner dom – på en böckernas kyrkogård i Göteborg!

Ett stort problem för oss bibliotekens förespråkare är den dåliga kontakt man har med beslutsfattande politiker. Från debattörer som Roger Mogert eller Janne Josefsson skulle man kunna önska större kunskap om vad biblioteken egentligen sysslar med, det är enormt mycket mera än att bara jaga bråkande ungdomar och bränna böcker!

Roger Mogert vill sedan göra en stor sak av ett nytt bibliotek i Östberga, ett område som varit utsatt för gängkriminalitet. Bra så, men det innebär väl att det gamla närliggande biblioteket i Örby skola läggs ner? Sedan jag flyttade till Stockholm 1976 har nog bara ETT riktigt nytt folkbibliotek skapats, det i Hammarby sjöstad. I övrigt har det byggts nytt där gammalt funnits, reparerats, ofta bra, men också lagts ner. Medborgarplatsens bibliotek (den största filialen) har varit stängt i ett år, och ska inte öppnas förrän 2020. Det är lite av en katastrof. Stockholms stadsbibliotek har idag ett fyrtiotal filialer, ungefär lika många som man hade 1985. Hur mycket har staden växt sedan dess?

Sedan jag började arbeta som bibliotekarie har personalen på min arbetsplats skurits ner med hälften. Och ändå gör vi i stort sett samma saker idag, något mer datoriserat förstås. Men med införande av New Public Management går anställda inom offentlig sektor, dit biblioteken hör, på knäna. Man kunde ju tycka att en rik kommun som Stockholm, med en av Sveriges lägsta kommunalskatter, skulle ha råd att satsa ytterligare lite mer på sin offentliga sektor? Nog skulle det gynna Stockholm som stad på längre sikt, eller hur? Hur många nya jobb skulle inte kunna skapas inom den offentliga sektorn?

När jag nu snart går i pension så är det med stor oro, och rätt stor besvikelse. Bibliotekspionjären Valfrid Palmgren menade att skola och bibliotek hör ihop. Idag saknar hälften av alla svenska skolor ett eget bibliotek. Hon talade om folkbildning, som väl många idag upplever som antikverat? Folkbiblioteken däremot, har blivit en sorts ”mädchen für alles”, en alltiallo som allt ska bestyra. Allt fler uppgifter har lagts på dess axlar, utan att några nya resurser skjutits till. Så kan det inte vara länge till. ”Meröppna bibliotek”, det vill säga bibliotek utan personal är enligt min mening inte lösningen.

Det är det personliga mötet i biblioteket, med en professionell bibliotekarie, en studievägledare, en folkbildare, en läsfrämjare, eller bara en medmänniska, som är lösningen. Många nya arbetstillfällen skulle också kunna skapas, inte minst för nyanlända ”nysvenskar”. (Allt för få bibliotekarier har utländsk bakgrund.) Biblioteket är redan ett ställe, tillsammans med kyrkan kanske det enda icke-kommersiella, där man lär sig svenska, lär sig om omvärlden, lär sig, framför allt, en hel del om sig själv. Eller bara roar sig för stunden.

Den debatten skulle jag önska att Roger Mogert ville ta tag i. Ordningsproblemen på biblioteken är nog det minsta problemet, sett i ett större perspektiv.

Mats Myrstener, snart pensionerad bibliotekarie och gammal BiS-medlem

Länkar:

”Krav på tysta bibliotek ofta främlingsfientliga” (Roger Mogert SVD)

DIK levererar dyster rapport om hot och våld på bibliotek

biblioteken speglar samhället

Hur står det till med arbetsmiljön på svenska bibliotek? Fackförbundet DIK rapporterar återigen om stora brister. Högerextrema krafter försöker påverka bibliotekens inriktning genom hot.

Diskussionen om arbetsmiljön på våra folkbibliotek fortsätter. Ambitionen att vara så öppna, tillåtande och tillgängliga så möjligt är givetvis förknippat med vissa utmaningar för våra bibliotek. Det kan handla om saker som oro och oordning, skadegörelse, aggressivt beteende från besökare och kränkande tillmälen till biblioteksarbetare.

DIK:s nya rapport Biblioteken speglar samhället – en rapport om arbetsmiljön på våra bibliotek ger en dyster bild, där hot och våld blivit en del av vardagen för många bibliotekarier. Ungefär fyra av tio anger att social oro, kränkande tillmälen och våld har ökat de senaste två åren och mer än varannan anger att hot har blivit vanligare. Och det är framför allt på våra folkbibliotek som förekomsten av hot och våld har ökat. 39 procent anger att det förekommit våld då de arbetat på folkbibliotek de senaste två åren och av dessa anger nästan hälften att våldet har ökat.

Rapporten redogör också om hot och påtryckningar kopplade till medieinköp. 22 procent av folkbibliotekarierna har upplevt påtryckningar kopplade till medieinköp de senaste två åren och 17 procent upplever att hot kopplade till medieinköp har ökat de senaste två åren. Lika många upplever att bedömningarna kring medieurval har förändrats på grund av påtryckningar. DiK:s förbundsordförande Anna Troberg berättar i en intervju med KiT att det är hot från främlingsfientliga grupper som framkommer i samtal med fackets medlemmar. Den radikala främlingsfientliga högern ser biblioteken och bibliotekens urval av medier som en måltavla.

Biblioteken speglar samhället – en rapport om arbetsmiljön på våra bibliotek följer upp rapporten Vi är bibliotekarier – inte psykologer eller socialarbetare som kom 2015. Det är positivt att DIK tar arbetsmiljöarbetet på biblioteken på stort allvar. Nyligen gjorde Vårdfokus en undersökning som visade att bibliotekarier är lika stressade som sjuksköterskor – en grupp som vanligtvis ses som väldigt drabbad av en påfrestande  arbetsmiljö och stress.

Länkar:

Hot, våld och näthat på bibliotek

Hot och våld vardag för många bibliotekarier – DIK kräver krafttag i ny rapport

Högerextrema hotar bibliotekarier för att sprida sitt politiska budskap (KIT)

Bibliotekarier lika stressade som sjuksköterskor (Vårdfokus)

Tobias Willstedt

Det högerextrema hotet mot biblioteken

DN rapporterar om hur bibliotekarier i Nacka har utsatts för påtryckningar och dödshot efter att avböjt prenumerationer på tidningen Nya Tider. En tidning som Expo beskriver som ”djupt förankrad i den rasideologiska miljön”. Detta sker kort efter att en bibliotekarie på Ekerö bibliotek har utsatts för hot efter att biblioteket inte köpte in Massutmaningen av Tino Sanandaji, en bok som kramas om av högerextrema aktivister. Situationen eskalerade tills biblioteket i Ekerö valde att ta in väktare för att garantera säkerheten i biblioteket.

Det är hårresande att läsa om hur dessa bibliotekarier utsätts för hot om våld och död när de bara har gjort sitt jobb som tjänstemän.

Jag blir också bekymrad när jag läser Erik Fichtelius (regeringens utredare för nationell biblioteksstrategi) kommentar i DN som reducerar det komplexa urvalsarbetet till ett plakat om bibliotekets neutralitet. Fichtelius säger att biblioteket ska vara en plats där material från alla olika politiska åskådningar ska representeras.  Folkbiblioteken måste ju dock förhålla sig till en verklighet med en enorm bokproduktion och politiska rörelser som kämpar för utrymme. Vi vet ju att budgeten är begränsad och likaså utrymmet på hyllorna. Varje bok eller tidskrift kommer inte kunna köpas in och ett urval måste göras. Gör då dessa bibliotekarier fel när de säger att allt inte får plats? Gjorde Ekerö bibliotek fel när de nekade inköp av Massutmaningen för att den var egenpublicerad och bibliotekarierna inte kunde validera dess kvalité – samma öde som en stor mängd böcker utgivna av små förlag möter? Är det fel av Nacka kommun att neka prenumeration av Nya Tider eftersom den högerextrema rasideologi tidningen företräder inte är en åsikt bland andra?

Nej.

Det verkliga hotet mot bibliotekens neutralitet måste vara när politiska rörelser börjar använda hot och våld för att påverka deras innehåll. Det är där fokus borde ligga. Låt bibliotekarierna göra sitt urval efter transparanta och demokratiskt förankrade principer. Och skydda dem mot våldsverkarna.

Länkar:

Bibliotekens urval väcker hat och hot – DN.SE

Det här är Nya Tider

Kommunen kör över biblioteket – kräver att Tino Sanandajis bok köps in | ETC

Biblioteket valde bort bok – utsattes för näthat

Tobias Willstedt