Läsfestival på Yafa Cultural Center i Balata Refugee Camp utanför Nablus på Västbanken – rapport om BiS stöd till festivalen

Föreningen Bibliotek i Samhälle (BiS) har en lång tradition av internationellt engagemang. Stora projekt har varit skol- och barnbiblioteksprojektet Library Practice for Young Learners i Sydafrika 1997−2002 och stödet till barnbibliotek i de västsahariska flyktinglägren 2010−2013 (se tidskriften bis och BiS hemsida). Bidrag lämnades också 2008 till Tamer Institute i Ramallah i Palestina. (Tamer Institute fick 2009 ALMA-priset.) Föreningen fortsätter sitt arbete med att stödja projekt som ger barn böcker och bibliotek och stimulans att läsa.

Inledning 

BiS inledde 2015 ett samarbete med Yafa Cultural Center (YCC), ett bibliotek och kulturcenter beläget i Balata Refugee Camp, som ligger strax utanför Nablus på Västbanken. Balata-lägret är ett av de flyktingläger som grundades av FN för att hysa den stora mängd palestinier som drevs på flykt i samband med den israeliska statens grundande i slutet av 40-talet. I Balata-lägret bor cirka 

30 000 personer på en väldigt liten yta.

På Yafa Cultural Center arbetar volontärer med att ge områdets barn och ungdomar tillgång till litteratur och läsning samt en mängd kulturaktiviteter, till exempel dans- och teatergrupper, författarbesök och radio- och videoproduktion. De gör ett viktigt arbete i att stärka de palestinska barnens och ungdomarnas läskunnighet och kulturella identitet och ger dem redskap för att uttrycka sig själva och sin situation i olika konstnärliga eller dokumentära former.

Festivalen

Under den nationella palestinska läsveckan i april i år planerade YCC en läsfestival. Festivalen var helt beroende av bidrag från föreningar och privatpersoner. Genom Elisabet Risberg i nätverket Librarians and Archivists with Palestine (LAP, se http://librarianswithpalestine och rapporter i bis 2014:3 och 2015:3) har BiS fått kontakt med YCC. BiS styrelse beslutade i början av året att använda sin solidaritetsfond för att hjälpa till att förverkliga projektet. BiS garanterade ett bidrag motsvarande 30 000 kr som förmedlades till YCC inför festivalen. Flera andra bidragsgivare var också engagerade. YCC:s kontaktperson har varit Ibrahim Al Jamal och BiS kontaktperson Martin Persson.  

Läsfestivalen pågick den 2–15 april i år och bestod av tretton aktiviteter, både skol- och fritidsaktiviteter och såväl lässtimulans som praktiska inslag och aktiviteter med syfte att stärka barnens och ungdomarnas identitet och självkänsla. (Den fullständiga rapporten bifogas.)

Som exempel kan nämnas clownbesök, introduktion av nya spel och lekar för att lätta på den psykiska pressen på barnen, väggmålning, serietecknande, en utflykt med vandring i ett övergivet och eftersatt område, trädplantering för att försköna trakten, en dansföreställning för att lyfta fram den palestinska kulturen och palestiniernas mänskliga rättigheter och en pjäs om läsning för barn och föräldrar.

Dessutom:

Ett möte med lokala tjänstemän och viktiga personer för diskussion om vikten av läsning och hur man stödjer läsandet så att det blir en vana.

Ett större möte med människor i alla åldrar, som vittnade om hur betydelsefull läsning är och hur den kan sprida palestinska värden och bidra till att befria Palestina.

En poesikväll för barn och vuxna tillsammans med Palestinian Poets Association, där barnens dikter lästes upp i närvaro av flera författare och andra kulturpersoner.

Lansering av paroller om läsningens betydelse:

  • Reading is the first step to success
  • We long for life
  • We read then we exist on earth
  • Reading is a blessing for our children
  • Yes to reading
  • No substitute for reading

Festivalen avslutades med en poesikväll kallad Whinnying Dawn, en manifestation för rätten att återvända till palestiniernas ursprungsområde och det historiska Palestina. Palestinska poeter medverkade och det blev en fantastisk kväll i närvaro av många kulturpersonligheter från Yafas kulturscen. 

Ekonomi

Till BiS fond för internationellt stödarbete bidrar enskilda givare kontinuerligt med mindre summor. Sven Nordqvist och Eva Ålander har även till detta projekt lämnat ett generöst bidrag. Pengar har också samlats in vid biblioteksmöten. 

Avslutning

Planeringen för detta projekt var kort. På styrelsemötet den 8 november 2015 beslutade styrelsen att stödja läsfestivalen under den palestinska läsveckan med 30 000 kr och därefter formulerade vi ett upprop som skickades ut brett, bl.a. till tidigare bidragsgivare. På fyra månader lyckades vi få in den utlovade summan. 

Vi hade vissa problem med att få fram ett program för veckan och informationen till bidragsgivarna har inte varit optimal. Kommunikationen med vår kontaktperson Ibrahim Al Jamal har komplicerats av att den har behövt översättas från arabiska. Föreningen är mycket tacksam för den översättningshjälp som tre personer vid olika tidpunkter så generöst bistått med. 

Läsfestivalen genomfördes som planerat och vi har fått en rapport över aktiviteterna, en ekonomisk rapport och ett rikt bildmaterial, men ingen egen utvärdering från YCC. Bilderna visar välbesökta arrangemang och engagerade barn och ungdomar. Det är tydligt att läsningens roll för att bygga ungdomarnas självkänsla, för identitetsskapande, för att tillvarata och hylla den palestinska kulturen och litteraturen och för att stärka motståndskampen mot Israels ockupation är viktigare inslag i det läsfrämjande arbetet än läsningens roll för individernas kunskapande, studier och framtida yrkesverksamhet, vilket är ganska naturligt.

Vi i BiS har genom våra olika internationella projekt fått en viss erfarenhet och insett att det kan vara svårt att i förväg få fram detaljerad information om planering och budget. Det kan bero på att  aktiviteterna är beroende av nivån på bidragen och planerna inte säkert är fastställda på förhand. Samtidigt är den informationen en viktig förutsättning för att locka bidragsgivare. I YCC-projektet har bidraget från BiS medverkat till att ett antal aktiviteter har kunnat genomföras under läsfestivalen men vi vet inte vilken roll just vårt bidrag har spelat. I ev. kommande projekt bör vi försöka få fram sådan information och kanske även i förväg ställa sådana krav. YCC vill gärna fortsätta vårt samarbete.

För att läsa mer om bibliotek, arkiv och informationsverksamheter i Palestina samt läsfestivalen, se bis 2014:3, 2015:3 och 2016:3-4 och organisationen Librarians and Archivists with Palestine (http://librarianswithpalestine.org/).

BiS styrelse

bisstyrelsen@googlegroups.com