BiS årsmöte 2017

Föreningen Bibliotek i Samhälle håller årsmöte i Stockholm lördagen den 11 mars 2017 kl. 10−16.

Lokal: ABF-huset, Erlanderrummet, Sveavägen 41, Stockholm, T-banestation Rådmansgatan.

10−12 och 14.30−16: Årsmötesförhandlingar

12−13: Lunch på egen hand. Restaurang finns i huset.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

13−14.30: Salong! Tema ”Vinna eller försvinna − vad behövs i en nationell biblioteksstrategi?” Vi fortsätter diskussionen om vad vi anser att den nationella biblioteksstrategin bör innehålla utifrån det utkast till yttrande från BiS som har lagts ut på vår hemsida. Läs gärna det i förväg.

Till salongen är även icke medlemmar välkomna!

Anmäl deltagande till Lena Lundgren, lena.a.lundgren[at]gmail.com. Skriv om du vill följa med och äta middag efteråt.

Välkommen!

Styrelsen

 

Dagordning för årsmötet:

• Mötet öppnas

• Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

• Fastställande av dagordning

• Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016

• Ekonomisk rapport, bokslut och revisionsberättelse

• Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och kassören

• Tidskriften bis

• Motioner. Ev. motioner läggs ut på BiS hemsida

• Solidaritetsfonden

• Verksamhetsplan för 2017

• Fastställande av budget för 2017

• Fastställande av medlems- och prenumerationsavgifter för 2018

• Val av ordinarie styrelseledamöter på 1 år

• Val av ersättare på 1 år

• Val av kassör på 1 år

• Val av två revisorer på 1 år

• Val av valberedning på 1 år

• Stadgeändring. Förslaget läggs ut på BiS hemsida.

• Övriga frågor

• Mötet avslutas

Länkar:

BiS förslag till synpunkter på nationell biblioteksstrategi

Salong: Vinna eller försvinna? – vad behövs i en nationell biblioteksstrategi?

Vad händer med Sveriges nationella biblioteksstrategi?