Kategoriarkiv: Nacka kommun

Fortfarande tunt med argument för biblioteksprivatiseringar från Biblioteksbladets chefredaktör

Följande inlägg är en replik till Thord Erikssons text ”Prestera bättre, BiS!” och är vår senaste kommentar i debatten om biblioteksprivatiseringar. Repliken skickades ursprungligen in till Biblioteksbladet som valde att inte publicera den.  Vi beklagar detta beslut och välkomnar en fortsatt debatt om offentliga bibliotek i privat drift. 

Thord Eriksson menar att vi i vårt svar på hans ledare om biblioteksprivatiseringar ger uttryck för “en större resistens mot forskning än bibliotekarier nog vanligen betraktar som sunt”. Det är hårda ord, som – återigen – bygger på en misstolkning av vad vi faktiskt skrivit i vår text.

Vi påpekade att det råder delade meningar om privatiseringars positiva effekter på vår välfärd och att Erikssons argumentation blir tunn och fluffig utan förankring i bibliotekens specifika förutsättningar. Vi ifrågasatte inte studien Eriksson anförde i sig, utan den som ensamt bevis på välfärdsprivatiseringars nytta i allmänhet samt dess relevans för en diskussion om biblioteksprivatiseringar i synnerhet.

Vad gäller det senare tycker vi att det ankommer på Eriksson, som förespråkar en öppning för privatiseringar av bibliotek, att förklara fördelarna med det. Det är inte “lättvindigt” att efterfråga något mer konkret från Eriksson när han debatterar bibliotek i en bibliotekstidskrift. Som vi påpekat lyser positiva resultat med sin frånvaro i Nacka kommuns egen utvärdering av sin första privatiseringsomgång. Utvärderingen visar på en oerhört tidskrävande upphandlingsprocess, och att de folkbibliotek som upphandlats varken kunde visa på de innovationer som man hade hoppats på eller levererade en verksamhet som kunde anses vara av högre kvalitet än innan.

Vi har också presenterat en rad problem som biblioteksprivatiseringar kan föra med sig; att kommunal, regional och nationell samverkan mellan bibliotek luckras upp när de ersätts av bibliotek i konkurrens, att kvalitativ biblioteksverksamhet inte går att avläsa i kvantitativa mått och att den därför är svår att kravställa/utvärdera vid upphandling (jfr. termen “non-contractible quality dimensions” i artikeln Eriksson nämner) och att insynen och transparensen minskar när bibliotek övergår i privat drift eftersom privat anställda inte omfattas av meddelarskydd.

Ska vi tolka Erikssons ovilja att diskutera dessa problem som att han inte betraktar dem som allvarliga, eller att valfrihet och konkurrens trumfar dessa bekymmer?

Angående välfärdsprivatiseringarnas nytta i allmänhet så anser Eriksson frågan avgjord med hänvisning till en enskild studie av svensk äldreomsorg. Den som följt debatten om privatiseringar i välfärden vet att kunskapsläget är långt ifrån entydigt, och att det också finns många studier som visar på negativa konsekvenser av privatiseringar, vilka inte bör viftas bort. Se exempelvis den rapport Per Molander nyligen gjorde för ESO expertgrupp, ”Dags för omprövning”. Molander går igenom privatiseringarna inom områdena utbildning, hälso- och sjukvård samt socialförsäkring i Sverige. Ibland har ett ökat utbud och ökad effektivitet uppnåtts, men långt ifrån alltid. Ibland har ökad produktivitet uppnåtts till priset av sänkt kvalitet och den totala utgiftsnivån har i många fall ökat, i vissa fall kraftigt. Sammanfattningsvis konstaterar Molander att den svenska privatiseringspolitiken helt enkelt inte har lyckats och bör omprövas. Med tanke på detta och det faktum att det finns en stark folklig opinion mot vinstdrivande företag i välfärden känner vi oss inte som de forskningsresistenta extremister som Eriksson försöker utmåla oss som, utan som rätt sunda, kritiskt tänkande bibliotekarier.

Det stämmer som Eriksson skriver att kommunpolitiker är ytterst ansvariga för sin folkbiblioteksverksamhet. Att de kan bli bortröstade är dock ingen garanti för att de inte kan fatta dåliga politiska beslut, till exempel vad gäller att lägga ut bibliotek på entreprenad. Eriksson efterfrågar ”förnuft” i denna fråga, men sår väldigt tunt med argument för sin sak, och bemöter inte våra. BiS vet var vi står: Det är genom satsningar på starka, offentliga bibliotek i samverkan vi garanterar en god, jämlik biblioteksservice över landet, inte genom att fortsätta en privatiseringspolitik som har nått vägs ände.

Martin Persson, Stellan Klint och Charlotte Högberg, bibliotekarier och redaktörer för tidskriften bis

Tobias Willstedt, bibliotekarie och BiS-medlem

Länkar:

Utvärdering upphandling av biblioteksverksamhet (Nacka kommun)

2017:1 Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet

Prestera bättre, Bis! (Biblioteksbladet)

Goda skäl att ta ställning mot privatiseringar av bibliotek (Biblioteksbladet)

Ideologisk enögdhet är alltid skadligt (Biblioteksbladet)

 

 

Läs vår replik angående biblioteksprivatiseringarna

”Goda skäl att ta ställning mot privatiseringar av bibliotek” skriver vi i Biblioteksbladet idag. Texten är en replik till Thord Erikssons ledare ”Ideologisk enögdhet är alltid skadligt” om biblioteksprivatiseringarna i Nacka kommun.

Länkar:

Goda skäl att ta ställning mot privatiseringar av bibliotek (Biblioteksbladet)

Ideologisk enögdhet är alltid skadligt (Biblioteksbladet)

Nackabiblioteken på entreprenad

Bibliotek med alternativa driftsformer

Tobias Willstedt

Nackabiblioteken på entreprenad

bis3-2017-cover

Artikeln är hämtad ur bis 2017:03. Omslag: Christoffer Frostgård

Axiell Services AB tar över driften av tre kommunala folkbibliotek i Nacka och sedan 2013 drivs resterande folkbibliotek av Dieselverkstadens bibliotek AB. Alla folkbibliotek i Nacka kommer drivas av aktiebolag, men samtidigt visar Nacka kommuns egen utvärdering inga positiva effekter av att ha biblioteken på upphandling.

I början av 2010-talet rasade debatten om privatiseringar av biblioteksverksamhet när det blev känt att Nacka ämnade genomföra en upphandling och tillåta att privata företag drev folkbibliotek. Sedan 2013 har tre av folkbiblioteken i Nacka kommun drivits av Dieselverkstadens bibliotek AB: biblioteken i Sickla, Älta och Saltsjöbaden.

Under våren 2017 har driften av folkbiblioteken upphandlats på nytt. Den nya upphandlingen resulterade i att det från och med 2019 inte kommer att finnas ett enda folkbibliotek i Nacka som drivs av kommunen. Axiell Services AB tar då över driften av folkbiblioteken i Nacka Forum, Orminge och Fisksätra från Nacka kommun. Dieselverkstadens bibliotek AB kommer att fortsätta driva övriga tre bibliotek. Att Axiell sevices var en av de två vinnande företagen har sedan överklagats av ytterligare ett företag som lade anbud. När jag skriver detta är utfallet av det målet oklart.

Föreningen BiS har varit aktiv i debatten om privatiseringar sen det blev tydligt vad Nacka kommun ville genomföra. Föreningen har framfört tre sakliga skäl till att folkbibliotek bör vara kvar i kommunal drift:

1) De offentliga biblioteken bildar ett nätverk som de med andra driftsformer ställer sig utanför. Det finns ingen skyldighet för andra bibliotek att samverka med de offentligt drivna. Redan för hundra år sedan talade man om ”det svenska sambiblioteket”, vilket innebar (och innebär) att forsknings- och folkbibliotek genom att fördela ansvar och arbete mellan sig kan erbjuda bästa möjliga verksamhet och utnyttja resurserna på bästa sätt. Bibliotekens samverkan är nödvändig utifrån ett demokratiskt perspektiv. Den ger alla samma tillgång till biblioteksresurserna och människor som bor i mindre tättbefolkade områden och distansstuderande är exempelvis grupper som har stor nytta av samarbetet. Intern konkurrens mellan biblioteken i kommunerna försvårar ett sådant samarbete. Alla vill hålla på sitt och sina medier.

2) Folkbiblioteken har en stor uppgift utöver att låna ut medier, hjälpa till med informationssökning och fungera som en mötesplats i samhället. Den mycket viktiga uppgiften innebär att bistå personer med läshinder av olika slag, inte minst språkliga, både med medier och praktisk hjälp. Det är en verksamhet som fordrar specialkunskaper men som inte genererar några höga utlåningssiffror och inte heller alltid högre besökssiffror, de två variabler som oftast används för att mäta bibliotekens verksamhet. Det finns i stort sett inga utprövade utvärderingsmetoder för bibliotek. […] Personalen svarar exempelvis på kvalificerade frågor, vilket nyligen bekräftades i en studie av Bibliotek Forum Nacka, men detta ger inte utslag i det ersättningssystem som biblioteken i Nacka finansieras med och som nu sprids till er kommuner.

3) Personalen på de offentliga biblioteken har rätt att kritisera verksamheten exempelvis i massmedia. I privata företag gäller andra regler, ofta med krav på absolut lojalitet. I en samhällssituation där dessa frågor är högaktuella och där kraven på öppenhet, transparens och yttrandefrihet framförs med kraft borde detta faktum vara ett viktigt argument för att behålla biblioteken i kommunal drift!

Privata företag inom offentlig verksamhet har blivit vanligt i Sverige – inte minst inom vård, skola och omsorg. Allteftersom privata aktörer tagit allt större plats inom den offentliga sektorn har de offentliga uppdragsgivarna vidtagit steg för att förebygga de problem som kan uppstå. Sedan den 1 juli 2017 har lagen om meddelarfrihet uppdaterats. Den innebär att privatanställda inom offentligt finansierad vård, skola och omsorg kommer att omfattas av meddelarskydd och kan rapportera om missförhållanden inom sin verksamhet med skydd av denna. Dock gäller inte denna nya lag privatanställda på Sveriges bibliotek och inkluderar sålunda inte Nackas bibliotekspersonal. Med tanke på den alltmer upphetsade debatten om hur folkbiblioteken i Sverige bedriver sin verksamhet (se exempelvis de senaste årens infekterade debatt om urval) så har inte behovet av transparens och öppenhet minskat sedan Nacka inledde sina biblioteksupphandlingar i början på 2010-talet.

gris_SK214x277mm

Invändningar till att ha folkbibliotek i privat drift finns att hämta från Nackas egna utvärderingar. Kommunens utvärdering av upphandlingen 2013 kunde inte peka på några positiva effekter av att upphandla folkbiblioteken. Upphandlingen hade varit oerhört tidskrävande ser man, men de folkbibliotek som upphandlats kunde varken visa på de innovationer som man hade hoppats på eller levererat en verksamhet som kunde anses vara av högre kvalité än innan.

Nackas modell för finansiering av sina bibliotek har kritiserats, och även här återkommer kritiken i Nackas egen utvärdering:

Det finns helt enkelt inte särskilt stort utrymme för att utveckla verksamheten och att ersätta på basis av utlån och öppettider är inte innovationsfrämjande när det finns ett tak i ersättningen. Biblioteken ska fortsatt göra det som står i Bibliotekslag och i de kommunala styrdokumenten men ska ersättas för boklån och öppettider. Det har varit svårt att finna de mätbara prestationer som pekar i biblioteksstrategins riktning.

Modellen har byggt på att folkbiblioteken uppbär en rörlig ersättning för utlån och öppettider. I och med Nackas nya upphandling av bibliotek så försöker man nu utveckla modellen. Nu ska folkbiblioteken finansieras genom en fast del, en rörlig del samt en innovationspott. Det uppges att den fasta delen i finansieringsmodellen också ska ta hänsyn till socioekonomiska faktorer i bibliotekens upptagningsområden. Den rörliga delen i modellen kommer även fortsättningsvis baseras på utlån och kommunen kommer ta ansvar för en del övergripande kostnader så som lokaler och infrastruktur. Det är dock oklart om dessa förändringar verkligen kommer att göra någon substantiell skillnad.

Vad kommer den fortsätta utveckling i Nacka få för konsekvenser? Det är första gången i historien som vi ser en kommun i Sverige som helt överlåter driften av sina folkbibliotek till privata aktörer. Särskilt uppseendeväckande är det att Axiell Services AB, som redan levererar tekniska lösningar till folkbiblioteken och har en närmast monopolliknande ställning, ska ta över driften av tre bibliotek. Axiell kontrollerar Elib, som i dagsläget är den enda större leverantören av e-böcker till Sveriges folkbibliotek. Rimmar det väl med folk- bibliotekens roll i ett demokratiskt samhälle att lämna över driften av folkbibliotek

Gris2_SK_214x137mmtill ett företag som redan säljer alla tekniska lösningar och levererar alla e-böcker? Eller kommer vinstintresset oundvikligen leda till partiskhet i mötet med medborgaren? Detta är en fråga som vi olyckligtvis kommer få återkomma till. En sak är dock säkert – exempel på verkligt framgångsrika privatiseringar av folkbibliotek i Sverige finns inte idag.

Länkar:

Prenumerera på bis

BiS: bibliotek med alternativa driftsformer

Nacka: Utvärdering upphandling av biblioteksverksamhet

Finansieringsmodell för biblioteken i Nacka

Text: Tobias Willstedt

Illustrationer: Stellan Klint

 

 

 

 

Från 2019 kommer det inte finnas några kommunalt drivna folkbibliotek i Nacka kommun

Axiell Services AB tar över driften av tre kommunala folkbibliotek i Nacka och sen 2013 drivs resterande folkbibliotek av Dieselverkstaden bibliotek AB. Alla folkbibliotek i Nacka kommer drivas av aktiebolag men samtidigt visar Nacka kommuns egna utvärdering inga positiva effekter av att ha biblioteken på upphandling.

Sedan 2013 har tre av biblioteken i Nacka kommun drivits av Dieselverkstadens bibliotek AB. De nuvarande biblioteksavtalen löper ut den 31 december 2018 och under våren har driften av biblioteken upphandlats på nytt.

Denna upphandling har resulterat i att det från och med 2019 inte kommer finnas ett enda folkbibliotek i Nacka som drivs av kommunen. Axiell Services AB tar över driften från kommunen för biblioteken i Nacka Forum, Orminge och Fisksätra . Dieselverkstadens bibliotek AB kommer även under kommande år att driva biblioteken i Sickla, Älta och Saltsjöbaden.

I BiS har vi alltid varit emot folkbibliotek på entreprenad därför att vi ser flera sakliga skäl till att biblioteken ska vara kvar i kommunal drift. Dessa skäl finns listade i BiS sammanställning av bibliotek med alternativa driftsformer från 2011. Mycket har hänt sen 2011 men argumenten för att folkbibliotek ska vara i kommunal drift är fortfarande relevanta. Se länk nedan för att se BiS sammanställning.

I fallet Nacka kan vi också konstatera att kommunens egen utvärdering av upphandlingen 2013 inte kan uppvisa några positiva effekter från att biblioteken har varit i privat drift. Utvärderingen, från slutet av 2015, visar att upphandlingen var mycket tidskrävande men inte har lett till de innovationer som kommunen hade hoppats på eller en biblioteksverksamhet som kan anses vara av högre kvalité än innan.

Vidare så är det uppseendeväckande att Axiell Services AB, som redan levererar tekniska lösningar till folkbiblioteken och har en närmast monopolliknande ställning, ska ta över driften av tre bibliotek. Axiell kontrollerar redan Elib, som i dagsläget är den enda större leverantören av E-böcker till Sveriges folkbibliotek. Vad kommer denna utveckling att leda till?

Länkar:

Nya aktörer upphandlade för Nackas bibliotek och museum

Bibliotek med alternativa driftsformer 2011

Utvärdering upphandling av biblioteksverksamhet Nacka kommun 2015-09–25

Tobias Willstedt

Man ska alltid fråga varför

I uppsatsen Bilder av biblioteket : en ideologianalys av debatten omkring privatisering av folkbibliotek, försöker Anna-Karin Rennemark att bena ut vad de olika deltagarna i debatten om biblioteksentreprenad, under våren med utgångspunkt från Nacka, egentligen står för. Spännande läsning som förhoppningsvis kan leda till en fördjupad och mer nyanserad diskussion om hurdana bibliotek vi ska ha och till vad, vilket kan bidra till bättre bibliotek även om ingen i princip ändrar åsikt.

Ingrid Atlestam