Category Archives: Nacka kommun

Från 2019 kommer det inte finnas några kommunalt drivna folkbibliotek i Nacka kommun

Axiell Services AB tar över driften av tre kommunala folkbibliotek i Nacka och sen 2013 drivs resterande folkbibliotek av Dieselverkstaden bibliotek AB. Alla folkbibliotek i Nacka kommer drivas av aktiebolag men samtidigt visar Nacka kommuns egna utvärdering inga positiva effekter av att ha biblioteken på upphandling.

Sedan 2013 har tre av biblioteken i Nacka kommun drivits av Dieselverkstadens bibliotek AB. De nuvarande biblioteksavtalen löper ut den 31 december 2018 och under våren har driften av biblioteken upphandlats på nytt.

Denna upphandling har resulterat i att det från och med 2019 inte kommer finnas ett enda folkbibliotek i Nacka som drivs av kommunen. Axiell Services AB tar över driften från kommunen för biblioteken i Nacka Forum, Orminge och Fisksätra . Dieselverkstadens bibliotek AB kommer även under kommande år att driva biblioteken i Sickla, Älta och Saltsjöbaden.

I BiS har vi alltid varit emot folkbibliotek på entreprenad därför att vi ser flera sakliga skäl till att biblioteken ska vara kvar i kommunal drift. Dessa skäl finns listade i BiS sammanställning av bibliotek med alternativa driftsformer från 2011. Mycket har hänt sen 2011 men argumenten för att folkbibliotek ska vara i kommunal drift är fortfarande relevanta. Se länk nedan för att se BiS sammanställning.

I fallet Nacka kan vi också konstatera att kommunens egen utvärdering av upphandlingen 2013 inte kan uppvisa några positiva effekter från att biblioteken har varit i privat drift. Utvärderingen, från slutet av 2015, visar att upphandlingen var mycket tidskrävande men inte har lett till de innovationer som kommunen hade hoppats på eller en biblioteksverksamhet som kan anses vara av högre kvalité än innan.

Vidare så är det uppseendeväckande att Axiell Services AB, som redan levererar tekniska lösningar till folkbiblioteken och har en närmast monopolliknande ställning, ska ta över driften av tre bibliotek. Axiell kontrollerar redan Elib, som i dagsläget är den enda större leverantören av E-böcker till Sveriges folkbibliotek. Vad kommer denna utveckling att leda till?

Länkar:

Nya aktörer upphandlade för Nackas bibliotek och museum

Bibliotek med alternativa driftsformer 2011

Utvärdering upphandling av biblioteksverksamhet Nacka kommun 2015-09–25

Tobias Willstedt

Man ska alltid fråga varför

I uppsatsen Bilder av biblioteket : en ideologianalys av debatten omkring privatisering av folkbibliotek, försöker Anna-Karin Rennemark att bena ut vad de olika deltagarna i debatten om biblioteksentreprenad, under våren med utgångspunkt från Nacka, egentligen står för. Spännande läsning som förhoppningsvis kan leda till en fördjupad och mer nyanserad diskussion om hurdana bibliotek vi ska ha och till vad, vilket kan bidra till bättre bibliotek även om ingen i princip ändrar åsikt.

Ingrid Atlestam

Colin Crouch, Postdemokrati och Nackamodellen

Jag har läst en bok som heter Postdemokrati av en statsvetare vid namn Colin Crouch. Författaren belyser hur demokratin i västvärlden håller på att urholkas. Vi har fortfarande demokratins institutioner men de demokratiska krafterna är allt mindre livskraftiga och samhället blir alltmer dominerat av ekonomiska eliter. Därför använder Crouch prefixet ”post” när han pratar om demokratin i vår tid. Det offentliga fungerar alltmer som en stöttepelare åt en marknad i kris snarare än något som skall tillgodose befolkningen med välfärdsjänster och sociala reformer. Exempel på detta kan vi ju lätt få i Europa efter finanskrisens härjningar.

I kapitel 5 ”Postdemokrati och medborgarskapets kommersialisering” lyfter Crouch frågor som är extra relevanta för oss som jobbar på bibliotek. Relationen mellan medborgare och det offentliga blir i vår tid alltmer omvandlat till relationen mellan ett företag och en kund. Crouch menar, med rätta tycker jag, att detta är en del i de processer som urholkar demokratin. Han redogör även tydligt för hur offentligheten i postdemokratin konstruerar marknader av saker som egentligen inte är det – och här är det lätt för oss att tänka oss Nackamodellen med sina konstruerade mått av utlån, besök och öppettimmar. Detta är sällan en bra idé menar Crouch:

…förvanskning uppstår med de konstlade försöken att skapa indikationer som fungerar som motsvarigheter till priser. Denna praxis har blivit vanlig i de skuggmarknader som utvecklats i många offentliga servicesammanhang. Syftet har varit att undvika vissa av de problem som är förknippande privatisering, men samtidigt dra nytta av vissa fördelar på marknaden. När marknaden är virtuell på så vis att det egentligen aldrig sker något utbyte av varor och tjänster, blir frestelsen stark att som indikationer använda sådant som är lätt att mäta snarare än kvaliteten på den vara eller tjänst som är kärnan i verksamheten. Därmed finns det en risk att tjänsteutförarna koncentrerar sig på de delar av arbetet som indikationerna omfattar och börjar försumma andra delar, inte därför att de skulle vara mindre viktiga, utan därför att de är svårare att mäta. /…/ Om det som mäts faktiskt inte är det som är viktigast, vilket mycket väl kan vara fallet, så kan effektiviteten rentav minska. Detta kan man hantera genom att öka antalet indikationer, vilket i sin tur leder till överbelastning och orimlig komplexitet. (s. 95)

Jag kan rekommendera en läsning av Postdemokrati för den som är intresserad i förhållandet mellan offentlig verksamhet och kapitalintressen. Crouch är egentligen inte speciellt radikal men har en skarp problemformulering. Man nickar ofta igenkännande.

Tobias Willstedt