BiS årsmöte 2021

Föreningen Bibliotek i Samhälle håller årsmöte lördag 27 mars klockan 13:00–15:30.

Lokal: mötet kommer att äga rum digitalt. Information om mötesrum mejlas till alla som är anmälda till årsmötet.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Årsmötet inleds med ett samtal om bibliotek, automatisering och artificiell intelligens med Martin Persson och Charlotte Högberg. Denna del av årsmötet är öppet för alla, även dig som inte är medlem.

Anmäl deltagande till Christian Forsell, christian_forsell@telia.com

Välkommen!

Styrelsen

Dagordning för årsmötet

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020
 5. Ekonomisk rapport, bokslut och revisionsberättelse
 6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och kassören
 7. Tidskriften bis
 8. Motioner. Ev. motioner läggs ut på BiS webbplats
 9. Solidaritetsfonden
 10. Verksamhetsplan för 2021
 11. Fastställande av budget för 2021
 12. Fastställande av medlems- och prenumerationsavgifter för 2022
 13. Diskussion om ett aktuellt ämne som presenteras på mötet.
 14. Val av ordinarie styrelseledamöter på 1 år
 15. Val av ersättare på 1 år
 16. Val av kassör på 1 år
 17. Val av två revisorer på 1 år
 18. Val av valberedning på 1 år
 19. Övriga frågor
 20. Mötet avslutas

Engagera dig i styrelsen!

Föreningen söker nya styrelseledamöter! Är du intresserad eller nyfiken på vad det innebär, kontakta valberedningen: Tobias Johansson, tobbepysslare@gmail.com.